Boh – Ježiš Kristus – Cirkev – Matka všetkých národov

Just another WordPress.com site

Mimoriadne a významné Zjavenia Panny Márie Dobrej zvesti v Quite v Ekvádore o posledných časoch- reholníčke Mariane de Jesús Torres

Mariana de Jesús Torres

2. feb. 1594 až 16.január 1635

Zjavenia Panny Márie Dobrej zvesti v Quite v Ekvádore

Reholníčke,ktorá za svoj život 3 x zomrela a 2 x znova ožila a jej telo po takmer 400 rokoch ostalo zachované a neporušené.

Zjavenia Panny Márie Dobrej zvesti v Quite v Ekvádore
Mariana de Jesús Torres- omilostená reholnica,ktorá žila na prelome 16-17 storočia v kláštore v Južnej Amerike,v hlavnom meste Ekvádoru- Quite,dostala významné zjavenia od Panny Márie,týkajúce sa budúcich udalosti až v 20 storočí,kde prebehne veľká skazenosť a mravný a morálny rozklad a poznačí aj Cirkev samotnú.

Mariana de Jesús Torres je mimoriadna reholnica,ktorá šokovala kláštor a vtedajší svet,že 3 x zomrela /1582 a 1588 -ale znova nečakane ožila a nakoniec zomrela 16.januára 1635 v deň,ktorý vopred sama predpovedala….vo veku 72 rokov

Kláštor Nepoškvrneného počatia bol prvým kláštorom mníšok v meste Quito v Ekvádore. Katolícka šľachta mesta Quito požiadala o túto priazeň kráľa Filipa II., aby ženy z kolónie mohli využívať výhody náboženského života. Zo Španielska bolo vyslaných päť rehoľných sestier ako zakladajúcich matiek nového kláštora. Sprevádzalo ich 13-ročné dievča Mariana de Jesús Torres – neter Matky predstavenej. Mala sa stať najznámejšou zo zakladajúcich matiek, no mimo Ekvádoru zostala takmer neznáma až do 20. storočia . Kláštor bol oficiálne založený 13. januára 1577.

Mladá novicka robila rýchle pokroky v duchovnom živote a tešila sa z mnohých darov neba,ktoré dostávala. Tiež praktizovala prísne pokánie a bola vyvolená Bohom, trpieť a priniesť obetu . Veľkú časť jej utrpenia spôsobili niektoré jej sestry v kláštore, ktoré boli povrchné a búrili sa proti prísnemu spôsobu života, ktorý zaviedla blahoslavená Beatris de Silva a španielske zakladateľky a ktorý sa riadi svätou regulou komunity. Nakoniec bola Matka Mariana vybraná ako abatyša namiesto svojej chorej tety, ktorá čoskoro zomrela.

Prvé zjavenie Panny Márie Dobrej zvesti 2. februára 1594

Veľmi skoro ráno 2. februára 1594 sa matka Mariana modlila na hornom chóre kláštora a vrúcne prosila Ježiša a Máriu o pomoc pri mnohých ťažkých udalostiach, ktorým bol kláštor vystavený. Počas dlhej modlitby začula tichý hlas, ktorý volal jej meno. Rýchlo vstala a uvidela Pannu Máriu, ako drží na ľavej ruke Dieťa Ježiša. Premýšľajúc, kto to je, Panna Mária odpovedala:

Som Mária Dobrého úspechu, Kráľovná neba a zeme…ako jej Matka, nosím (Dieťa Ježiša) sem, na ľavej ruke, aby sme spoločne zastavili ruku božskej spravodlivosti, ktorá je vždy tak pripravená potrestať tento hriešny a skazený svet.

V pravej ruke nesiem palicu, ktorú vidíte, pretože túžim riadiť tento kláštor ako abatyša a matka…Satan sa snaží zničiť toto Božie dielo…Ale nepodarí sa mu to, pretože ja som Kráľovná víťazstiev a Matka dobrej zvesti, a práve týmto vzývaním túžim byť poznaná po všetky časy…

Najsvätejšia Panna Mária vložila dieťa Ježiša do náručia Matky Mariany, čím ju naplnila silnou túžbou trpieť ako obetná duša.

Panna Mária prikazuje zhotoviť sochu

Panna Mária sa mnohokrát zjavila Matke Mariane. Pri zjavení 16. januára 1599 Panna Mária prikázala matke Mariane, aby zhotoviť sochu, ktorá ju ukazuje tak, ako sa zjavila svätej mníške. Potom jej prikázala, aby zmerala pás šnúrou jej rehoľného habitu. Panna Mária sľúbila nasledovné:

Keď príde súženie ducha a utrpenie tela a bude sa im zdať, že sa topia v bezodnom mori, nech pozrú na môj svätý obraz, ktorý bude pre nich hviezdou ako pre stroskotancov. Vždy tam budem, pripravená vypočuť ich náreky a utrieť ich slzy. Povedz im, že sa musia vždy utiekať k svojej Matke s vierou a láskou…

Varovania pred 20. storočím

Skoro ráno 21. januára 1610 Matka Mariana dostala zjavenie archanjelov svätého Michala, svätého Gabriela a svätého Rafaela. Potom sa zjavila Panna Mária a dalas mnoho predpovedí:

Oznamujem vám teda, že od konca 19. storočia a krátko po polovici 20. storočia na území dnešnej kolónie a následne Ekvádoru vypuknú vášne a dôjde k totálnej korupcii,a skaze morálky. Satan bude vládnuť takmer výlučne prostredníctvom slobodomurárskej sekty.

Zamerajú sa najmä na deti, aby podporili túto všeobecnú korupciu. Beda deťom týchto čias! Bude ťažké prijať sviatosť krstu a tiež sviatosti birmovania… Často v tomto čase nepriatelia Ježiša Krista na príkaz diabla ukradnú z kostolov posvätené hostie, aby tak znesvätili Eucharistiu.

Rovnako ako sviatosť manželstva… bude napádaná a hlboko znesvätená… Katolícky duch bude rýchlo nakazený bludmi; vzácne svetlo viery postupne zhasne… K tomu sa pridajú výsledky svetského,proticirkevného vzdelávania, ktoré bude jednou z príčin nedostatku kňazských a rehoľných povolaní.

Sviatosť posvätného-kňazského a rehoľného stavu bude zosmiešňovaná, utláčaná a opovrhovaná… Diabol sa bude snažiť všemožne prenasledovať služobníkov Pána, bude pracovať s krutým a rafinovaným spôsobom, aby stratili pravého ducha ich povolania a vôle, mnohí z nich odpadnú od viery a Boha. Tí zhýralí,odpadlí kňazi, budú pohoršovať kresťanský ľud,ktorý začne nenávidieť zlých katolíkov a nepriateľov rímskokatolíckej a apoštolskej cirkvi …

V týchto nešťastných časoch bude tiež prepychový luxus a nemravnosť, ktorá uväzní mnohých v hriechu a podmaní si nespočetné ľahostajné duše, ktoré budú zatratené. Nevinnosť sa už takmer nenájde u mládeže, ani cudnosť a čistota žien. V tejto skazenej dobe budú predstavitelia Cirkvi mlčať,hoci by mali hovoriť…

Zjavenia budú známe v 20. storočí

Skoro ráno 2. februára 1610 sa Panna Mária opäť zjavila Matke Mariane a zopakovala jej príkaz zhotoviť sochu. Potom dodala:

Povedz biskupovi, že je mojou vôľou a vôľou môjho Najsvätejšieho Syna, aby bola tvoja totožnosť utajená meno …pretože v súčasnosti nie je vhodné, aby niekto poznal podrobnosti alebo pôvod toho, ako bola táto socha zhotovená. Tieto informácie budú širokej verejnosti známe až v 20. storočí .

Počas tejto doby bude Cirkev napadnutá mocou strašných slobodomurárskych lóži a táto chudobná ekvádorská krajina bude potrestaná kvôli skazenosti morálky, bezbožnosti, prepychu, bezbožnej tlači a svetáckemu životu. Neresti nečistoty, rúhania a svätokrádeže budú dominovať v týchto chvíľach skazenosti a odpadu a keď ten, kto má varovať a karhať, bude mlčať…

Sochu a jej zhotovenie dokončili anjeli

Sochár sochy Panny Márie Dobrej zvesti bol na toto dielo vlastne vymenovaný samotnou Pannou Máriou.

Napriek tomu dielo dokončili anjeli. Matka Mariana bola svedkom tohto zázraku skoro ráno 16. januára 1611 . Vo videní Najsvätejšej Trojice, Najsvätejšej Panny Márie, videla deväť anjelských chórov a najmä archanjelov svätého Michala, svätého Gabriela a svätého Rafaela so serafínským svätým Františkom. Títo poslední štyria pristúpili k soche a dokončili prácu, ktorú mal sochár v ten deň dokončiť. Potom videla Pannu Máriu vstúpiť do nej a oživiť sochu.

Všetky tieto skutočnosti Matka Mariana dosvedčila biskupovi ešte predtým, ako bola socha slávnostne posvätená a inštalovaná. Aj sochár dosvedčil, že on sochu nedokončil .

Päť proroctiev pre našu dobu

Najdôležitejšie zo zjavení Panny Márie Dobrej zvesti sa odohralo na sklonku života Matky Mariany. Ráno 2. februára 1634 , na sviatok Očisťovania Panny Márie, sa Matka Mariana modlila pred Najsvätejšou sviatosťou a prosila, aby sa s Pánom zjednotila a aby bola naplnená láskou. Prosila tiež, aby chránil a zachovával svoje dcéry v tomto milovanom kláštore.

Keď dokončila túto modlitbu, videla, že svetlo svätyne zhaslo, takže oltár zostal úplne tmavý. Panna Mária sa jej zjavila a povedala, že Pán vypočul jej prosby a Pán si ju povolá z tohto sveta za necelý rok.

Pripravte svoju dušu, aby stále viac očistená mohla vstúpiť do plnosti radosti Nášho Pána. Oh ! Keby smrteľníci a najmä nábožné duše vedeli, čo je nebo a čo je vlastniť Boha! Určite by žili inak! nebáli by sa žiadnej obeti, aby mali Boha v svojom srdci

Najsvätejšia Panna Mária potom vysvetlila päť významov svetla svätostánku, ktoré bolo zhasnuté pred očami Matky Mariany.

I. Prvý význam je, že koncom 19. storočia a v 20. storočí sa budú v tejto krajine a potom v slobodnej republike šíriť rôzne herézy. Keď sa tieto herézy budú šíriť a triumfovať, vzácne svetlo viery v ľudských dušiach vyhasne kvôli úplnej mravnej a morálnej skazenosti . Počas tohto obdobia dôjde k veľkým svetovým pohromám a morálnej a mravnej skazenosti v spoločnosti.

Len málo duší, ktoré sa v skrytosti budú snažiť zachovať poklad viery a zbožnosti, prežije nevýslovne kruté a dlhodobé prenasledovanie. Mnohí budú trápení a násilne usmrtení, a svoje utrpenie a smrť budú obetovať za Cirkev a krajinu a stanú sa mučeníkmi.

Ľudia upadnú do bludov a mravnej skazy. Milosrdná láska môjho Najsvätejšieho Syna povolá bojovníkov proti zlu, ale budú potrebovať veľkú silu vôle,odvahu, stálosť, a veľkú dôveru v Boha. Prídu časy tak hlbokého úpadku a nemravnosti,že sa bude zdať už nemožná náprava . Ale práve to bude potom začiatok celkovej obnovy.

O týchto vyvolených dušiach, ktoré obnovia pravú Cirkev, podrobne písal, podobne ako apoštoli posledných čias, svätý Louis-Marie de Montfort vo svojom Pojednaní o pravej úcte k Preblahoslavenej Panne Márii . .

II. „Druhým dôvodom,“ hovorí Panna Mária, „je to, že moja Cirkev sa zmenší, a bude ponorená do bezodného oceánu nevýslovnej horkosti a bude sa zdať, že sa utopí v mori súženia.Bude veľmi málo duchovných povolaní,aby cirkev prežila. Nespravodlivosť dokonca vstúpi do tohto kláštora, „zamaskovaná pod menom falošnej lásky, spôsobí spustošenie a úpadok duší“. A verné duše, plačúce a prosiace v skrytosti, aby tieto hrozné časy skončili, budú trpieť dlhodobým a pomalým mučeníctvom.

III. „Tretím dôvodom, prečo zhasla lampa , je duch nemravnosi a nečistoty, ktorý v týchto časoch zachváti svet. Ako špinavý oceán sa táto nečistota rozvinie na uliciach, námestiach a verejných miestach s mimoriadnou slobodou. Na svete nebudú takmer žiadne panenské duše,“ povedala mu Panna Mária. Jemnému,voňavému kvetu panenstva bude hroziť úplné vyhubenie. Panna Mária však sľúbila , že vždy budú dobré duše v kláštoroch, kde sa môžu duchovne rásť a žiť ako štít na odvrátenie Božieho hnevu. „Bez panenstva,“ povedala, na tieto krajiny padne oheň z neba, aby ich očistil. »

IV. Štvrtým dôvodom, prečo bola lampa zhasnutá, je to, že slobodomurárske sekty, ktoré prenikli do všetkých spoločenských tried, nenápadne zamorili svojím diabolským učením celé rodiny, aby završili mravnú skazu deti a rozšírili hroznú nemravnosť, a diabol sa bude chváliť tým, že získal nevinné detské duše pre hriech, zlo a pre ich záhubu.

„V týchto nešťastných časoch,“ predpovedala Panna Mária, „zlo zaútočí na nevinnosť detí. Takto sa stratia aj povolania ku kňazstvu, čo bude skutočná pohroma. »

Panna Mária opäť sľubuje, že v týchto časoch budú stále existovať rehoľné spoločenstvá, ktoré budú podporovať Cirkev a tiež svätí služobníci oltára – a krásne skryté duše, ktoré budú s odvahou, horlivosťou a nezištnosťou pracovať na spáse duší. „Proti nim,“ varuje Panna Mária, „bezbožní vyvolajú kruté prenasledovanie a vojnu.Verné,zbožné duše budú hanobené,vysmievané,osočované, ohovárané a všemožne tlačené,aby zavrhli svoje duchovné povolanie a vieru v Boha. Ale oni, ako pevné stĺpy, ostanú pevní a všetko budú prijímať s duchom pokory a obety,aby získali spásu pre nekonečné zásluhy môjho Najsvätejšieho Syna, ktorý ich miluje v najdôvernejšej láske…

Panna Mária hovorí,že potom „svetské duchovenstvo stratí svoju horlivosť a duchovnosť a zradia ideály Ježiša, kňazi budú zanedbávať svoje posvätné povinnosti /najmä modlitbu,rozjímanie,pôst, prísnosť života a nedôstojne budú vysluhovať sviatosti,až ich nakoniec zanedbajú.Bude im chýbať božie vedenie a vedenie Duchom svätým, opustia a zradia pravú Božiu cestu. Zavrhnú svoje kňazské a rehoľné povolanie pripútajú sa k majetku, bohatstvu a bohatstvu,ktoré budú chcieť viac a viac rozmnožiť,tak sa vydajú na cestu vlastného zatratenia a strhnú so sebou veľa nešťastných ľudských duší,ktoré uveria lákadlam diabla…,

Cirkev bude trpieť –za temnej noci bez svojho Boha, ktorý by nad cirkvou bdel s láskou, otcovskou miernosťou, silou, rozlišovaním. Mnohí kňazi stratia rozum a vystavia svoje duše veľkému nebezpečenstvu. »

Panna Mária ďalej vysvetlila štvrtý dôvod zhasnutia svetla svätostánku:

„Preto sa neústale modlite bez prestania a s horkými slzami v skrytosti svojho srdca proste Boha… Prosme nášho Nebeského Otca, ktorý z lásky k Eucharistickému Srdcu môjho Najsvätejšieho Syna a k Jeho vzácnej krvi preliatej s milosrdenstvom… aby sa zľutoval nad svojimi služobníkmi a ukončil túto bezbožnú dobu a poslať Cirkvi pravého vodcuApparitions de Notre Dame du Bon Succès à Quito, Equateur • LPL ktorý obnoví a oživí vieru a ducha pravdy u svojich kňazov.

„Môj Najsvätejší Syn a ja budeme milovať tohto verného syna veľkou láskou a odmeníme ho vzácnymi darmi, pokorou srdca, poslušnosťou voči Bohu, silou brániť práva Cirkvi a nežnosťou a súcitom srdca aby bol ako Kristus a pomáhal mladým a starým bez toho, aby pohŕdal tými najnešťastnejšími dušami, ktoré ho budú prosiť, aby dosiahli svetlo a dostali rady, ako prekonať ich pochybnosti a ťažkosti.Boh všetko zváži a rozhodne…aby bol oslávený .

Panna Mária pokračovala:

„Vlažnosť všetkých duší zasvätených Bohu v kňazskom a rehoľnom stave spôsobí príchod zla a diabla. To bude potom jeden z dôvodov, prečo sa prekliaty diabol zmocní tejto krajiny a dosiahne svoje víťazstvá cez moc cudzieho a neveriaceho ľudu, takého početného, že ako čierny mrak zatemní čisté nebo tejto krajiny … zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu môjho Božského Syna.

„Títo bezbožní služobníci diabla,ich nemravnosť,hriešnosť,zločiny, uvedú všetky neresti,skazenosť a následne preto privolajú každý druh trestu, ako sú epidémie, hlad, vnútorné a vonkajšie vojny, spory s inými národmi a odpadlíctvo, ktoré je príčinou straty mnohých duší tak drahých Ježišovi Kristovi a mne.

„Aby sa rozptýlil tento čierny mrak, ktorý bráni Cirkvi tešiť sa z jasného dňa slobody, dôjde k hrozivej a otrasnej vojne,v ktorej zahynie množstvo ľudí, kňazov a rehoľníkov. Táto noc bude najstrašnejšia, pretože ľudsky povedané, zlo zvíťazí.

„Bude to teda znamenať príchod mojej hodiny, keď úžasným spôsobom zosadím z trónu pyšného a prekliateho Satana,zlomím jeho moc,spútam ho a hodím do pekelnej priepasti. Tak sa Cirkev a krajina konečne oslobodia od jeho krutej tyranie. »

V. Piaty dôvod, prečo lampa zhasla, je vlažnosť,sebectvo a nedbanlivosť tých, ktorí vlastnia veľké bohatstvo. Budú ľahostajne stáť a pozerať sa na utláčanú Cirkev, prenasledovanú vieru,cnosti a triumf diabla bez toho, aby svoje bohatstvo použili na zničenie tohto zla a obnovenie viery. A je to aj pre ľahostajnosť ľudí, ktorí dovolili, aby Božie meno postupne vyhaslo a pridŕžaním sa ducha zla, slobodne sa oddávali nerestiam,hriešnym vášňam.

„Bohužiaľ! moja vyvolena dcera! Ak by ste žili v tej temnej dobe, zomreli by ste od žiaľu,lebo by ste spoznali,že sa moje prepovedie úplne naplnili. Ale môj Najsvätejší Syn a ja máme veľmi veľkú lásku k tejto krajine, nášmu dedičstvu, po ktorom aj teraz túžime, aby ste prinášali vaše obety a vaše modlitby, aby sme odvrátili a skrátili trvanie tejto hroznej katastrofy! »

Matka Mariana, ohromená veľkosťou zla, ktoré videla, a nespočetnými dušami, ktoré budú v týchto časoch odsúdené na zánik, zamdlela od tej hrôzy. Sestry ju tam našli, ako keby bola mŕtva, napriek silnému tlkotu jej srdca. Všetky snahy lekára obnoviť jej vedomie sa ukázali ako zbytočné. V skutočnosti povedal, ľudsky povedané, mala umrieť od hrôzy, ktorú videla a spoznala.

Sestry ju obkľúčili a prosili nebo a Boha, aby im zachoval Matku predstavenú ako veľký poklad- Matku zakladateľku, „pilier svätosti a pilier kláštora. O dva dni neskôr matka Mariana otvorila oči a povzbudila svoje sestry, aby pokračovali v dodržiavaní pravidla, a utešovala ich, že tu s nimi ešte chvíľu zostane.

Posledné zjavenie Panny Márie Dobrej zvesti 8. decembra 1634

Počas posledných desiatich mesiacov svojho života matka Mariana už zdravotne nezotavila a často musela ostať ležať v posteli. Svojím zbožným príkladom budovala kláštorné Spoločenstvo sestier v chorobe aj v zdraví. Uprostred svojej intenzívnej bolesti si vždy zachovala úsmev na perách, obdivuhodný pokoj a nezlomného ducha, ktorý je vlastný duši, ktorej život sa odvíjal v tieni kríža.

Neskoro v noci 8. decembra 1634 , na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sa Panna Mária naposledy zjavila Matke Mariane. Sprevádzali ju opäť archanjeli svätý Michal, svätý Gabriel a svätý Rafael. Po mnohých zjaveniach Panna Mária uzatvára:

V 20. storočí táto oddanosť (k Panne Márii Dobrej zvesti) urobí zázraky v duchovnej aj svetskej sfére, pretože je Božou vôľou nechať toto zjavenie a poznanie o pravde vášho života v tomto storočí, keď dôjde ku nástupu bezbožnosti a nemravnosti,hriešnosti a morálnej skazenosti, ktoré ovládnu svet .Vzácne svetlo viery zhasne…

Matka Mariana de Jesús Torres zomrela v povesti svätej o 15:00 16. januára 1635 – presne tak, ako predpovedala.

Za posledných štyristo rokov sa stále viac a viac napĺňajú proroctvá Panny Márie Dobrého úspechu. 19. a 20. storočie poskytlo úžasný dôkaz presnosti a pravdy proroctva. Posolstvo Panny Márie a oddanosť Panne Márii Dobrého úspechu je teraz o to dôležitejšia v 21 storočí. Keď vidíme svet pohltený bludmi, herézou a zmyselnosťou, nehovoriac o nerestiach každého druhu, výzva Panny Márie k modlitbe, náprave a pokániu sa stáva ešte naliehavejšou. Nemôžeme ignorovať prosbu Panny Márie aby sme denne slúžili jej Najnežnejšiemu a Nepoškvrnenému Srdcu a Najsvätejšiemu Srdcu jej božského Syna.

Poznámky pod čiarou

Význam „ dobrý úspech “. Pôvod mena je pravdepodobne španielsky, zo Sagunta pri Valencii. Pápež Pavol V. prevzal túto oblasť,ako pôvod španielskych rehoľníc. Preto „ Buen Suceso “ v španielčine, t znamená: „ buen “: dobré a „ suceso“ : udalosť. Doslova: „ dobrá udalosť“ alebo „ šťastná udalosť“ . Vo francúzštine prirodzene pripomína „dobré správy“ a berieme, že španielske vzývanie „Nuestra Señora del Buen Suceso“ má vo francúzštine ekvivalent známeho „Notre-Dame de Bonne Nouvelle “.

Mariana de Jesus Torres

Celé meno

Mariana Francisca de Jesus Torres y Berriochoa.
Narodenie

1563
Španielsko
Smrť

16. januára 1635
Quito ( Ekvádor )
národnosť

španielčina
Náboženstvo

katolícka cirkev
Materinský jazyk

kastílsky
Rodina
rodičia

Diego Torres Cádiz a Doña María Berriochoa Álvaro
Odborné informácie
Povolanie

mníška,abatyša-predstavená kláštora

Mariana Francisca de Jesús Torres y Berriochoa (narodená v roku 1563 v Španielsku), dcéra Diega Torresa Cádiz a Doñe Maríe Berriochoa Álvaro. Bola jednou zo zakladateliek prvého kláštora konceptionistických mníšok (Nepoškvrneného počatia) v Amerike, ako aj jeho druhej abatyše.

Príchod do Ameriky a vzhľad

V roku 1556 bola vďaka požiadavke, aby bol založený kláštor Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Mariana de Jesús Torres bola vybraná, aby prišla do Ameriky a splnila túto požiadavku. 8. septembra 1579 sa ako 15-ročná zasvätila Bohu zložením sľubov

Vždy bola veľmi duchovná a svojím neustálym pokáním vynikala v kláštornom spoločenstve. Okrem toho v rokoch 1582 až 1634 zažila niekoľko mariánskych zjavení Panny Márie Dobrej zvesti. Podľa svojho životopisca je známa ako „Mníška, ktorá zomiera trikrát“, pretože bolo údajne dokázané, že zomrela v roku 1582, ale potom žila až do svojej druhej smrti 17. septembra 1588, bola vzkriesená a znovu zomrela 16.janára 1635.

Mariana Francisca de Jesús Torres y Berriochoa OIC , (1563, Biscay – 16. január 1635, Mariana de Jesús Torres – WikipediaQuito-Ekvádor ), bola v rokoch 1593 až 1635 abatyšou konceptionistického kláštora Quite-hlavnom meste Ekvádora.

život

Mariana sa narodila v roku 1563 v Biscayi v Španielsku. Jej otec bol Diego Torres Cádiz a jej matka bola María Berriochoa Álvaro. V roku 1577 bol v Quite založený nový kláštor sestier konceptionistiek a Maria de Jesus y Taboada (Marianina teta) bola vymenovaná za prvú abatyšu. 21. septembra 1579 zložila večné sľuby . Jej teta zomrela 4. októbra 1594. V rokoch 1582 až 1634 mala mariánske zjavenia Panny Márie Dobrej zvesti . Zomrela 16. januára 1635.

Úcta

Jej telo ostalo neporušené a jej hrob bol otvorený 8. februára 1906. 8. augusta 1986 arcibiskup Quita Antonio José González Zumárraga začal proces jej blahorečenia . Za postulátora jej procesu kanonizácie bol vymenovaný Luis E. Cadena y Almeida. Sviatok Panny Márie Dobrej zvesti sa slávi 2. februára,ktorá bola schválená v roku 1611 Salvadorom Riberom Avalosom.

Matka Mariana de Jesús bola rehoľníčkou Rádu Nepoškvrneného počatia a narodila sa v druhej polovici 16. storočia v provincii Bizkaia-Španielsko /Baskicko/ (1563-1635). Dozvieme sa viac o nej a jej vzťahu s Máriou.

Rád Nepoškvrneného počatia, určený, aby prinášal svetu nádherné ovocie svätosti a krásne skryté kvety, sa zrodil pred viac ako sto rokmi priamou inšpiráciou od Matky Božej mladej Beatriz de Silva, ktorej sa zjavila v Tordesillas. Svätá Matka Beatriz de Silva, zakladateľka Rádu Nepoškvrnenej, blahorečená SS Pius XI. 28. júla 1926 a svätorečená 3. októbra 1976 svätým Pavlom VI., vyniká mlčaním, vierou a nádejou pre jeho oddanosť tajomstvu Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Vedela žiť a prenášať zakladajúcu charizmu na svoje dcéry, až to dalo podnet k vytvoreniu nového rádu, ktorý mu dal tvar a habit, ktorý nosila Panna Mária vo svojom zjavení. Pre ikonografiu Nepoškvrnenej Márie bola rozhodujúca správa o videní Panny Márie v Tordesillas, oblečený v bielom a s modrým plášťom. Je zaujímavé, že už v tak vzdialených časoch existovalo pevné presvedčenie, sensus fidei, o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, niekoľko storočí pred dogmatickým vyhlásením pápeža Pia IX.

Mariana de Jesús ako dieťa musela so svojou rodinou cestovať do Santiaga de Compostela a tam sa dostala do kontaktu s kláštorom konceptionistických mníšok, jednou z nich, abatyšou, jej tetou z matkinej strany. Vo veku 13 rokov odcestovala do Ameriky ako novicka so skupinou šiestich mníšok z kláštora, ktorá pod vedením svojej tety, matky Márie de Jesús Taboada, mala za úlohu založiť kláštor v Quite v Ekvádore. ktorá bola stále španielskou kolóniou. 2. februára 1594 matka Mariana Torresová konala svoju obvyklú polnočnú modlitbu na vysokom chóre pred hlavným oltárom, keď zrazu videla, ako plameň, ktorý horel pred Najsvätejšou sviatosťou, zhasol a v kaplnke ostala úplne tma; keď zrazu sladký Hlas zavolal jej meno a pred ňou sa objavila Krásna Pani. V nádhere ju obklopovala svätožiara nebeského svetla; mala na sebe bielu sukňu a modrú kapucňu ako rehoľný habit; Vo svojej ľavej ruke držala Božie Dieťa, nebeskej krásy; v druhej ruke niesla palicu z lešteného zlata a smaltovanú drahými kameňmi; čo znamenalo, že bude vládnuť ako abatyša Svätému kláštoru. “Som Mária Dobrej zvesti, Kráľovná neba a zeme”… Matka Božia jej povedala.

„Lampa svätyne, ktorá horí pred naším Pánom vo svätostánku a ktorá naraz zhasla, má mnoho významov…“ „
Vaše modlitby, slzy a pokánie sa nášmu Nebeskému Otcovi veľmi páčia […] Teraz chcem, aby ste posilni svoje srdce a nenechaj sa odradiť utrpením: Tvoj život bude dlhý pre slávu Boha a tvojej Matky, ktorá k tebe hovorí. Môj Najsvätejší Syn vám dáva bolesť vo všetkých jej podobách; a aby ti dodal potrebnú odvahu, vezmi ho z môjho náručia do svojho.”

Po prijatí Dieťaťa Ježiša do náručia pocítila väčšiu túžbu odovzdať samú seba ako obeť, aby upokojila Božiu spravodlivosť, ak je to možné, až do konca sveta.

V druhom zjavení 16. januára 1599 ho Panna Mária informovala o rôznych budúcich udalostiach a povedala jej:

„Je vôľou môjho Najsvätejšieho Syna, aby si dala zhotoviť moju sochu tak ako Ma vidíš, a umiestni ju na vrch oltára, aby odtiaľ riadila môj kláštor. Aby smrteľníci pochopili, prosím Božskú spravodlivosť, na milosrdenstvo a odpustenie každej hriešnej duši, ktorá ku Mne prichádza so skrúšeným srdcom, pretože ja som Matka milosrdenstva a vo mne nie je nič iné ako dobro a láska. Biskup nech dá soche meno Mária od Dobrej zvesti, očistenia alebo Candelaria. Úplne sa zmocním tohto Môjho kláštora a zoberiem zodpovednosť, za jeho bezpečie, aby bol ochránený až do konca vekov.”

V nasledujúcich rokoch prešla mníška hroznou skúškou. Až 5. februára 1610 mohol začať pracovať sochár, ktorého určila Panna Mária. Don Francisco de La Cruz Del Castillo, Španiel; žil v Quite, keď dostal poverenie od svojej Kráľovnej ako dar z neba. Takmer o rok neskôr vyhlásil , že socha je už prakticky hotová a že na soche treba len drobné úpravy, pre ktoré chcel hľadať tie najlepšie odtiene. 16. januára 1611 sa vrátil do kláštora ,aby dokončil svoje dielo, ale… V ten deň skoro ráno, keď mníšky išli na chór sa modliť, našli ho osvetlený nadprirodzeným Svetlom a počuli anjelské hlasy, ktoré spievali La Salve. Umelecký sochár Francisco de la Cruz del Castillo bol ohromený a šokovaný. „Sestričky,sestričky, táto socha nie je moje dielo, ale samého anjela!”, zvolal prebratý z posvätného úžasu. V tej chvíli posvätná socha ožila a spieval Magnificat s nebeskou harmóniou. Francisco Del Castillo, užasnutý sochár, v písomnom dokumente a pod prísahou vyhlásil, že sochu nechal nedokončenú a teraz je dokončená, ukazoval jej zázračnú premenu .

Pri zjavení 2. februára 1634 Panna Mária darovala Matke Mariane svoje Dieťa Ježiša, ktorý jej povedal: „Dogma viery o Nepoškvrnenom počatí mojej Matky bude vyhlásená, keď bude moja Cirkev najviac prenasledovaná a pápež bude v zajatí. Rovnakým spôsobom bude dogma viery o Nanebovzatí Panny Márie-mojej matky.

Táto dcéra svätej Beatriz de Silva mala svoju budúcnosť odhalenú ako málo privilegovaných duší. A zjavenia, ktoré jej boli zverené, najmä tie, ktoré sa týkajú našich dní, sú pravdivé svojou presnosťou, bohatosťou detailov a podobnosťou ako aj so zjaveniami z Fatimy. Naša Najsvätejšia Matka dala vážne zjavenie svojej milovanej dcére:

“Prídu temné časy, v ktorých… tí, ktorí by mali spravodlivo brániť práva Cirkvi, bez strachu a hanby si budú podávať ruky s nepriateľmi Cirkvi a budú robiť, čo chcú nepriatelia cirkvi.” Tá mravná skazenosť bude začiatkom víťazstva Márie“.

Rovnako ako vo Fatime, po predpovedaní katastrof pre Cirkev a kresťanskú civilizáciu predpovedá skvelé víťazstvo.

María del Buen Suceso povedala o šírení heréz,bludov v 19. a 20. storočí, čo bolo odhalené Matke Mariane de Jesús Torres: „Modlite sa vrúcne, neúnavne proste a v skrytosti svojho srdca plačte horké slzy, prosiac nášho Nebeského Otca , pre lásku k Eucharistickému Srdcu môjho Najsvätejšieho Syna, aby Boh ukončil tie hrozné časy“. Matka Mariana viedla život plný utrpenia a umŕtvovania. Trikrát ju zvolili za predstavenú a za jej vedenia kláštora sa proti nej rozpútalo prenasledovanie zo strany vlažných a hriešnych rehoľných sestier, ktoré ju dokonca uväznili v kláštornej väznici, a túto nespravodlivú situáciu znášala s takou odovzdanosťou a pokorou, že sa jej podarilo obmäkčiť sestry a obnovila medzi nimi mier.

Najprekvapujúcejšie z jej nadprirodzených javov boli jej 3 úmrtia a vzkriesenia, ktoré potvrdili cirkevne úrady a lekári svojej doby. Prvé bolo v roku 1582 a druhé na Veľký piatok 1588, keď sa zobudila až Veľkú noc ráno . Zomrela v svätosti svätosti 16. januára 1635. Proces jej kanonizácie-blahorečenia sa začal 8. augusta 1986.

Panna ju požiadala, aby jej sochu s menom Nuestra Señora del Buen Suceso umiestnili na miesto predstavenej, keďže bola zhotovená ako matka, kráľovná a predstavená kláštora. Následne biskup Salvador de Ribera sochu požehnal a odovzdal kľúče. Potom jej dal palicu do pravej ruky, čím jej odovzdal vládu. Ďalší biskup Pedro de Oviedo schválil pobožnosť a zjavenia a socha bola kánonicky korunovaná a vyhlásená za kráľovnú Quita 2. februára 2001.

Matka Mariana, pravá dcéra Márie, žila podľa Ježišovho evanjelia svoj život.

Sv. Mariana Torrés

Stratí sa nevinnosť u detí a cudnosť u žien

Obeta Mariany Torrés V roku 1582, keď sa matka Mariana modlila pred Najsvätejšou Sviatosťou, bolo jej dané videnie bludov, rúhania a nečistoty, ktoré zaplavia svet v 20. storočí. Panna Mária ju žiadala: „ Moja dcéra, obetuješ sa za ľudí tej doby ?

Pred Božím súdom jej bola navrhnutá voľba: zostať v Nebi, alebo sa vrátiť trpieť do tohto sveta. A ona sa teda rozhodla že chce sa za nás obetovať. A čo povedala Panna Mária matke Mariane? Vášne sa zvrhnú a nastane totálny úpadok mravov. Pretože Satan bude neobmedzene vládnuť a to prostredníctvom slobodomurárskych siekt. Zameria sa predovšetkým na deti, aby dosiahli tejto všeobecnej skazy. Stratí sa nevinnosť u detí a cudnosť u žien

Beda deťom, týchto dôb, lebo bude veľmi ťažko získať sviatosť krstu a birmovania

Ďalej varovala Panna Mária, že „diabol sa bude snažiť zničiť sviatosť svätej spovede a svätého prijímania.
Nariekala nad mnohým svätokrádežným prijímaním a urážkami Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. „Sviatosť pomazania nemocných bude vo veľmi malej vážnosti a mnoho ľudí zomrie, bez jej prijatia a budú tak odopierať pomoc, ktorú potrebujú na „veľký skok z času do Večnosti.“ Sviatosť kňazstva manželstva bude vysmievaná, potlačovaná a pohŕdaná.

Manželstvá nebudú uzavreté v kostole pred Bohom

Démon bude bez prestania pracovať, aby skazil kňazov a u mnohých uspeje.
 A títo „nemravní kňazi, ktorí pohoršia kresťanov, spôsobia nenávisť zlých kresťanov a nepriateľov rímskokatolíckej a apoštolskej cirkvi proti všetkým kňazom. „Tento zjavný triumf Satana prinesie utrpenie dobrým pastierom Cirkvi.“

Manželstvá nebudú uzavreté v kostole pred Bohom – aby pre každého bolo ľahké žiť v hriechu.

O sviatosti manželstva, ktorá symbolizuje jednotu Krista, s Jeho Cirkvou povedala toto: „Slobodomurári, ktorí sa dostanú k moci budú vydávať skazené zákony s cieľom odstrániť túto sviatosť, aby pre každého bolo ľahké žiť v hriechu. Porovnaj – Zachránené-manželstvo

Kresťanský duch bude rapídne upadať, vzácne svetlo Viery pohasne až do bodu, kedy nastane takmer úplná a obecná skaza mravov.
V týchto nešťastných dobách sa rozšíri prepych, ktorý ovládne množstvo ľahkovážnych duši, ktoré budú zatratené

Stratí sa nevinnosť u detí a cudnosť u žien.

Nevinnosť už takmer nebude možné u deti nájsť, ani cudnosť u žien. V tejto vrcholnej núdzi v Cirkvi stíchnu tí, ktorí by mali hovoriť.“ Panna Mária povedala, rehoľníčke Matke Mariane, ktorá obdržala toto zjavenie, že „duše, ktoré zostanú verné v týchto ťažkých dobách budú potrebovať veľkú silu vôle, vytrvalosť, odvahu a dôveru v Boha.

Prídu chvíle, že sa im bude zdať, že už je všetko stratené a ochromené“, ale ako sľúbila, že príde chvíľa šťastného začiatku úplnej obnovy! „Moja hodina príde“ – predpovedala. „Keď ja úžasným spôsobom zvrhnem pyšného satana, rozdrtím ho svojimi nohami, spútam ho do večnej priepasti a oslobodím

Cirkev a celú zem od tejto krutej tyranie.“ I keď je posolstvo Panny Márie smutné, je posolstvom veľkej nádeje. Je to sľub, ktorý zaznel vo Fatime 1917: “Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí.

Prídu módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša

Stratí sa nevinnosť u detí a cudnosť u žien. Nevinnosť už takmer nebude možné u deti nájsť, ani cudnosť u žien.

Panna Mária vo Fatime. Prídu módy, ktoré budú urážať Pána Ježiša. Beda tým ženám ktorým chýba v skromnosť. Osoby, ktoré slúžia Bohu, nemôžu byť otrokmi módy.

Panna Mária vo Fatime hovorí: V Cirkvi nieto miesta pre módu. Pán Boh je vždy ten istý. Hriechy, ktoré privádzajú do pekla toľké duše, sú hriechy nečistoty. ( A skutky tela sú zjavné; je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. ( Móda ) O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia také veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo
Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. )
Matka Božia chce viac panenskej duše viazané sľubu čistoty. Beda tým ženám ktorým chýba v skromnosti.
Boh v biblii hovorí: Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z Otca, ale zo sveta. Sv. Ján 2:15
Buď sme s Bohom, alebo s diablom. Neexistuje žiadna iná možnosť. Sv. Jakub v biblii píše:Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom ?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Sv. Jakub 4,4.

Porovnaj –
Proroctvo-sv-nila-myrotociveho
Medjugorje- posledné časy
Pride-klamstvo-ake-svet-nezazil-litmanova
Svätá-Veronika-Giuliani.

Radšej zomrieť ako zhrešiť ! Svätá Mária Goretti
Panna-Mária-ich-zachránila
Svätá Veronika Giuliani –o pekle kresťanov

Tento článek se zakládá na výňatcích z rukopisu z 18. století s názvem Obdivuhodný život Matky Mariany de Jesus Torres, sepsaného převorem Manuelem de Souzou Pereirou, františkánským provinciálem v Quitu v Ekvádoru a vedoucím kláštera, který Matka Mariana založila. Tento rukopis byl sepsán sto let po její smrti. Matka Mariana je tajemně spojena s naší dobou vizemi, které jí Naše Paní před 350 lety ukázala o 20. století. Toto zjevení bylo Církví schváleno a Matka Mariana byla prohlášena za ctihodnou, což je první krok k jejímu svatořečení.

16. ledna 1635 Matka Mariana obklopená svou komunitou a svými františkánskými zpovědníky učinila slavnostní vyznání víry, a pak požádala, jako o poslední službu, aby mohla umřít na zemi, v napodobení svého serafínského Otce sv. Františka. Poté, co obdržela Svaté přijímání a svátost posledního pomazání, předpověděla přesnou hodinu své smrti na 15 hodin. Těsně před smrtí přečetla svou poslední vůli, dojemné svědectví, které dalo jejím sestrám nedocenitelné rady ohledně náboženského života spolu s mnoha proroctvími týkajícími se řádu. Na jeho konci se obrátila na kněze: „Mí otcové a sestry, přišel pro mě čas odejít, odporučujte mou duši Bohu vhodnými modlitbami. Děkuji vám za vše. Snažně vás prosím, mějte vždy tento klášter a vaše sestry v péči. Umírám, jako jsem se narodila, radostně a smířeně v náručí mé matky, serafínského řádu.“ Po lících jí skanuly dvě slzy, vzdychla si a s andělským úsměvem ona požehnaná duše opustila své tělo.
Po smrti její tělo neztuhlo, její pleť zůstala růžová a okouzlující úsměv na její tváři vytvářel dojem, že je živá. Hned poté se slepé dívce vrátil zrak, když se jejích očí dotkla květina, která byla v koruně, jíž měla Matka Mariana na hlavě.
V roce 1906, když se klášter přebudovával, byla po 300 letech otevřena její hrobka. Tělo Matky Mariany de Jesus bylo nalezeno celé a neporušené, úplné s hábitem a nástroji pokání (důtky, cilicium – pozn. překl.), které s ní byly vloženy do hrobky. Z jejího celého těla se linula nádherná vůně lilií. Tak Bůh zachovává některé ze svých světců, kteří praktikovali hrdinskou mravnost a zachovávali svatou čistotu ve svém pozemském životě.
Matka Mariana měla dar rozlišování duchů, který Náš drahý Pán dává tak často zakladatelům náboženských řádů. Protože mohla číst v srdcích svých dcer, mohla je utěšit a říct jim, jak pokročit v duchovním životě a vysvětlit jim, jak je důležité v řádu odumřít sama sobě kvůli praktikování opravdové mravnosti. Opakovaně je varovala, aby strážily obvyklý život kláštera a byly poslušné řádu. Když jsou modlitba a život komunity neuspokojivé, říkala, vše trpí nedostatkem, protože člen řádu bez modlitby je jako voják v boji beze zbraní. Říkala jim, aby byly trpělivé v nemoci, protože nemoci jsou nejlepší a nejchvályhodnější pokání, která léčí duše z klamných představ, marnivosti a pýchy. Zvláště varovala své dcery, aby se chránily od „zlořečených lidských ohledů, které nutí člověka ptát se: ´Co tomu druzí řeknou?´“ Místo toho jim radila, aby vedly svůj život v klášteře podle pravidel evangelia a spočívaly pevně na základech pokory.
Podívejme se na některá zjevení, která požehnaná Matka Mariana obdržela od Našeho Pána a Naší Paní.

Pokyny a doporučení
Naše Paní: „Ach, kéž by jen lidé a členové řádů věděli, jaké je nebe, a jaké to je sdílet Boha, Jak odlišně by žili, nelitovali by žádné oběti, aby dosáhli plnosti sdílení! Ale někteří jsou oslněni falešným kouzlem poct a lidské důležitosti, zatímco druzí jsou zaslepeni sebeláskou a neuvědomují si, že upadají do vlažnosti, toho nesmírného zla, které v náboženských řádech ničí jejich zápal, pokoru, vlastní zájmy a neustálé praktikování náboženských ctností a bratrské lásky a oné dětské prostoty, která činí duše tak milými mému Božskému Synovi a mě, jejich Matce.“
„Pamatuj na slova královského Proroka: ´Jak úžasná jsou díla Pána!´ Buď přesvědčena o této pravdě, uč a vštěpuj svým dcerám, žijícím i těm, které přijdou, že mají milovat své Boží povolání. Vyjev jim ono skvělé místo, které Bůh a já schraňujeme pro ty, kteří Nám patří, našim dědicům.“
„Běda světu, který by postrádal kláštery a konventy! Lidé nechápou jejich důležitost, protože kdyby ji chápali, udělali by vše, co je v jejich silách, aby je rozmnožili, protože v nich lze nalézt nápravu za všechno fyzické a morální zlo… Nikdo na zemi nemá povědomí o tom, odkud přijde spása duší, obrácení velkých hříšníků, ukončení velkých pohrom, plodnost země, konec zhoubných ran a válek a soulad mezi národy. To vše nastává kvůli modlitbám, které vycházejí z klášterů a konventů.“
„Ach, kdyby jen smrtelníci chápali, jak by si měli cenit času, který jim byl dán, a využili by každé chvilky svých životů, jak odlišný by byl svět! A značné množství duší by neupadlo do věčného zatracení! Ale toto opovrhování je základní příčinou jejich pádu!“
Naše Paní zdůraznila důležitost svátosti pokání a důležitost role kněží: „Pochopte a uvažte velkolepost této obnovující a životadárné svátosti pokání, tak zapomenuté a dokonce opovrhované nevděčnými lidmi, kteří si ve svém pošetilém bláznovství neuvědomují, že je to jediný jistý prostředek spásy poté, co člověk ztratil svou křestní nevinnost. Co je nejvážnější je to, že dokonce ti, kdo mají svědčit o Mém Nejsvětějším Synu, tomu nepřikládají význam, který by měli, a nazírají s chladnou lhostejností tento cenný a drahý poklad, který dostali do rukou k obnově duší vykoupených Krví Vykupitele. Existují ti, kteří chápou ušní zpověď jako ztrátu času a zbytečnou věc. Ach, běda! Kdyby kněží mohli přímo vidět to, co nyní ty nazíráš, a byli osvíceni Světlem, které nyní osvěcuje tebe, pak by uznali tento dar!..“
Náš Pán: „Neboť ve všech dobách potřebuji statečné duše, aby zachraňovaly Mou Církev a vyhýbavý svět.“ Náš Pán také učinil, že Matka Mariana chápala jasněji než kdy předtím, že úcta k utrpení Krista, keSvátosti oltářní a k Naší Paní představuje oporu a pilíř náboženských komunit.
„Vězte také, že Boží spravedlnost dává průchod strašným trestům na celých národech, nejen za hříchy lidu, ale také za hříchy kněží a náboženských osob. Protože posledně zmínění jsou povoláni, dokonalostí svého stavu, aby byli solí země, pány pravdy a rozptylovači Božího hněvu. Zbloudí-li od svého Božího poslání, degradují se takovým způsobem, že před očima Božíma uspišují strádání trestů…“ (Během 41 let duchovní služby sv. Jeana Vianney v Arasu ve Francii nikdy nevznikla žádná škoda bouřemi.)
On také ujistil Matku Marianu, že je velmi potěšen těmi dušemi, které na sebe berou úžasný úkol trpět za posvěcování duchovenstva svými modlitbami, oběťmi a pokáními, a slíbil takovým duším zvláštní slávu v nebi.
Nevděk a zrada náboženských duší, tak drahých Jeho Srdci, Ho nutí „nechat Mou spravedlnost dopadnout na Mé milované kláštery – a dokonce na města – když ti, kdo jsou Mi tak blízcí, kdo patří Mně, odmítají Mého ducha, zanechávají Mě samotného ve svatostáncích, zřídkakdy si vzpomenou, že Já zde žiji z lásky k nim, dokonce víc než pro zbytek věřících.“ Nerozumná přijetí /do kláštera/ a vnitřní zneužití povolovaná představenými jsou zkázou komunit. „Takové komunity se mohou udržet – dokud existují – za cenu mnoha pokání, pokoření a denní a pevnou praxí těch členů náboženského řádu, kteří jsou dobří. Běda těm zkaženým členům ve chvílích neštěstí! Plač pro ně, milovaná manželko, a úpěnlivě pros, aby byla doba takového utrpení ukrácena.“ Varoval jí, že trest bude vážný pro tyto členy duchovních řádů, kteří promarní ony milosti svou pýchou a ješitností, aby si zajistili mocné posty a postavení, a /že/ On zvláště odsoudí vlažné členy řádů.
Matka Mariana viděla, že největšími vnitřními muky Svatého srdce byly nevděk a lhostejnost těch duší, které byly vybrány mezi miliony, aby byly jeho snoubenkami a svědky, a zanechaly Ho v nejhlubším osamění. A to přes skutečnost, že ve Svátosti oltářní On žije pod stejnou střechou jako Jeho snoubenky a přichází do rukou Jeho kněží na obyčejné zavolání jejich hlasů při slavnostní chvíli proměňování.

Proroctví
Naše Paní prorokovala, že na konci 19. a zvláště ve 20. století bude satan takřka úplně vládnout skrze zednářskou sektu. Královna nebes řekla Matce Marianě, že tato bitva dosáhne své nejnaléhavější fáze kvůli různým nevěrným duchovním osobám, které se „pod zevnějškem ctnosti a nadšení inspirovaného zlým duchem obrátí proti náboženství, které je odkojilo svými prsy.“ „V té době,“ pokračovala, „bude tato ubohá země do té míry postrádat křesťanského ducha, že svátost posledního pomazání bude málo vážená. Mnoho lidí umře, aniž by ji obdrželo – buď kvůli nedbalosti svých rodin, nebo jejich falešné přecitlivělosti, která se snaží chránit nemocné před tím, aby viděli vážnost své situace, nebo protože se bouří proti duchu katolické Církve pohánění zlou vůlí ďábla. Tak bude mnoho duší připraveno o nesčetné milosti, útěchu a posilu, které potřebují, aby učinily ten velký skok do věčnosti…“ „Co se týče svátosti manželství, která symbolizuje jednotu Krista s Jeho Církví, ta bude napadána a profanována v nejhlubším smyslu toho slova. Zednářství, které v té době bude u moci, schválí nespravedlivé zákony s cílem vypořádat se s touto svátostí a učiní snadným pro každého žít ve hříchu, povzbudí plození nemanželských dětí narozených bez požehnání Církve. Křesťanský duch bude rychle upadat a zhášet drahocenné světlo víry, dokud to nedosáhne bodu, že bude existovat takřka úplná a všeobecná zkaženost obyčejů. Účinky sekulární výchovy vzrostou, což bude důvodem pro nedostatek kněžských a náboženských povolání…“
„Svátost kněžství bude vysmívána, potlačována a opovrhována… Démon se pokusí pronásledovat služebníky Pána každým možným způsobem a bude se snažit s krutou a vychytralou prohnaností odchýlit je od ducha jejich povolání. Zkazí mnoho z nich. Tito zkažení kněží, kteří budou pobuřovat křesťanský lid, podnítí nenávist špatných křesťanů a nepřátel římské, katolické a apoštolské Církve tak, že dopadne na všechny kněze. Toto zdánlivé vítězství satana přinese ohromné utrpení dobrým farářům Církve…“
„Kromě toho v těchto nešťastných časech bude existovat nezřízený přepych, působící jako nástraha hříchu pro ostatní, který si podrobí nespočet lehkovážných duší, jež budou ztraceny. Nevinnost se už takřka nebude vyskytovat u dětí, ani cudnost u žen. V této krajní chvíli potřeby Církve budou ti, kteří by měli promlouvat, mlčet.“
„Ale věz, milovaná dcero, že když tvé jméno ve 20. století vejde ve známost, budou existovat mnozí, kteří neuvěří a budou prohlašovat, že taková zbožnost Boha netěší… Prostá pokorná víra v pravdu Mých zjevení tobě, Mé milé dítě, bude vyhrazena pokorným a horlivým duším poslušným vnuknutím milosti, protože Náš Nebeský Otec sděluje Svá tajemství těm, kdo mají prostá srdce, a nikoliv těm, jejichž srdce jsou nadmutá pýchou, a předstírají, že znají to, co neznají, nebo jsou plni sebeuspokojení z prázdného vědění“.
V této době, předpověděla Naše paní, „zesvětštělé duchovenstvo mnoho ztratí, aby bylo žádané, protože kněží se stanou nedbalými ve svých svatých povinnostech. Pro nedostatek Božího vedení zbloudí z cesty vytyčené Bohem pro kněžskou službu a začnou lpět na majetku a bohatství, které se budou snažit přehnaně získávat. Jak bude Církev trpět během této temné noci! Kněží budou postrádat preláta a Otce, který by je vedl s otcovskou láskou, něhou, silou, moudrostí a prozíravostí a mnoho z nich ztratí svého ducha a uvede své duše do velkého nebezpečí. To bude oznamovat příchod Mé hodiny.“
„Proto se neústupně a neúnavně dovolávejte a prolévejte hořké slzy v tajnosti svého srdce a úpěnlivě proste našeho Nebeského Otce, aby, pro lásku Eucharistického Srdce Mého Nejsvětějšího Syna a Jeho drahocennou Krev prolitou s takovou štědrostí a hlubokou hořkostí Jeho krutých muk a smrti, měl soucit se Svými služebníky, a aby ukončil tuto zlověstnou dobu a poslal Církvi preláta, který obnoví ducha jejích kněží.“
8. prosince 1634, na svátek Neposkvrněného početí, se Matce Marianě zjevili tři archandělé a jejich Královna. Sv. Gabriel nesl ciborium s Hostiemi, což Naše Paní vysvětlila: „To značí Nejdůstojnější svátost Eucharistie, která bude rozdílena Mými katolickými kněžími věřícím náležejícím do Svaté římské, apoštolské Církve, jejíž viditelnou hlavou je papež, král křesťanstva. Jeho papežská neomylnost bude prohlášena za dogma víry týmž papežem, který vyhlásí dogma Tajemství Mého Neposkvrněného početí. Bude pronásledován a uvězněn ve Vatikánu nespravedlivým zabráním papežských států pro bezpráví, závist a chamtivost pozemského panovníka.“ Tímto svatým papežem byl požehnaný Pius IX., který naplnil všechna proroctví učiněná Naší Paní. Jeho tělo, exhumované kvůli svatořečení v roce 2000, bylo v hrobce, kde leželo po více než století, nalezeno zázračně zachované. Jeho tvář stále ukazovala nápadný klid ve chvíli smrti.
Další nanejvýš zajímavé proroctví Naší Paní: „V 19. století přijde pravý katolický prezident, člověk s charakterem, jemuž Bůh Náš Pán dá palmu mučednictví na náměstí přiléhajícím k tomuto klášteru. Zasvětí republiku Svatému srdci Mého Nejsvětějšího Syna a toto zasvěcení udrží katolické náboženství v letech, která budou následovat, a která budou pro Církev prokletá. V těchto letech, během nichž ďábelská zednářská sekta převezme kontrolu nad občanskou vládou, uvidíme kruté pronásledování všech náboženských společenství a také násilně udeří proti tomuto mému společenství.“
„Pravý katolický“ prezident Ekvádoru, Gabriel Garcia Moreno (1821 – 1875), zasvětil republiku Svatému srdci Ježíšovu v roce 1873. Papež Pius IX. mu složil poctu jako muži, který zemřel „smrtí mučedníka…jako oběť své víry a křesťanské lásky.“ Neporušené srdce Gabriela Morena a známý obraz Naší Paní z Quita je možné vidět v katedrále v Quitu (článek o tomto státníkovi na Vendée).

Závěr
Žijeme v době velké krize víry a morálky prorokované Naší Paní. Zmatení je takového rozsahu, že nejen rozvrací světskou sféru, ale proniká také zdmi Církve samé. Opravdu, jak Naše Paní prorokovala, zkaženost obyčejů se stala všeobecnou a drahocenné světlo víry takřka pohaslo. Přesto poselství Naší Paní Dobrého pořízení končí zmínkou velké naděje: Když se vše bude zdát ztracené a ochromené, bude to „šťastným začátkem úplné obnovy. Bude to označovat příchod Mé hodiny, kdy Já úžasným způsobem svrhnu z trůnu pyšného a prokletého satana a rozšlápnu ho pod Svýma nohama a spoutám ho v pekelné propasti.“ To je slib, který Naše Paní znovu opakuje ve Fátimě v roce 1917: „Nakonec Mé Neposkvrněné srdce zvítězí.“
Proto se zdá vhodné obracet se na Naší Paní Dobrého pořízení a dovolávat se Jí a úpěnlivě Ji prosit za všechno dobré pořízení – světské i duchovní. Je čas žádat Jí o směřování a jistotu uprostřed této bouře a odvahu a sílu držet se kritérií víry.
Nakonec se modleme, aby Naše Paní zasáhla rychle a obnovila Církev a společnost tak, aby si zajistila Svůj trůn a znovu vládla ve slávě jako Královna celé země.
zdroj zivcakova.sk/…ERAT/Kresťanstvo/Mariana de Chezus Torres/text.htm

PROROCTVÍ PANNY MARIE Z QUITO PRO DNEŠNÍ ČASY
Miroslava ČejkováJe přímo s podivem, jak v dnešní mediální společnosti zaplavené nejrůznějšími podružnými informacemi ty závažné zůstávají nepovšimnuty nebo jsou záměrně diskreditovány. Nejinak tomu chodí i v Církvi, pouze s tím rozdílem, že je tím mimo jiné dávána v sázku spása duší. O utajovaném třetím fatimském proroctví zde není třeba hovořit, alespoň se o této manipulaci obecně ví. Existuje však jiné proroctví Panny Marie, jehož věrohodnost se vyrovná církevně uznaným zjevením ve Fatimě, Lurdech či v La Salletě, a jež přímo promlouvá k našim časům. Ano, Matka Boží v 17. století v Quitu, v hlavním městě Ekvádoru, svěřila matce Marianě Františce de Jesús Torres y Berriochoa (1563 – 1635) vize týkající se dvacátého století. Dnes sbíráme jedovaté plody tehdy předpovězeného úplného morálního rozkladu, za jehož ukrácení se matka Mariana obětovala.
Podivuhodná je již samotná historie, jak bylo svědectví matky Mariany objeveno. Matka Mariana ve své skromnosti prosila Matku Boží, aby její jméno zůstalo v utajení. Matka Boží jí slíbila, že teprve po třech stoletích mlčení bude odhaleno a s ním i její poselství. Tak se také skutečně stalo. Po smrti matky Mariany její zpovědníka a duchovní otec P. Michael Romero OFM sepsal její životopis. Tento životopis je spolu s životopisy všech spoluzakladatelek kláštera sester Neposkvrněného početí v Quitu zachován ve velkých matrikách pod titulem El Cuadernon. Na základě těchto údajů napsal roku 1790 P. Manuel Souza Pereira, provinciál otců františkánů v Quitu, knihu o jejím zázračném životě, která byla mnohem později, až v roce 1988, přeložena Marian Therese Horvatovou do anglického jazyka pod názvem Naše Paní Dobrého díla – proroctví pro naši dobu. Nadpřirozenou povahu vylíčených událostí a svatost matky Mariany navíc dosvědčil pozdější zázrak: v roce 1906 byla v průběhu oprav kláštera otevřena rakev s jejím tělem, které po uplynutí takřka tří staletí zůstalo neporušené.
Matka Boží se matce Marianě zjevila vícekrát. Během doby, kdy matka Mariana čelila křivému obvinění jedné řeholní sestry, která chtěla dosáhnout uvolnění řádových regulí, promluvila k ní poprvé, aby ji utěšila. Satan, který zkouší zničit Boží dílo, neuspěje, neboť ona je Matkou Dobrého díla. K její poctě byla posléze zhotovena socha s tímto titulem, jak Matka Boží žádala. Ještě před dokončením sochy byla tvář Madony zázračně kolorována. Řezbář, kterému byl tento úkol svěřen, prohlásil, že něco tak překrásného nemohly stvořit ruce smrtelníka, musí jít o dílo andělů! 20. ledna 1610 předpověděla Matka Boží, že konec devatenáctého, a zejména dvacátého století, dojde k úplnému zničení morálky a k profanaci svátostí. Za příčinu tohoto stavu uvedla zednářské sekty, ačkoliv zednářství v tu dobu ještě nebylo ani založeno! “Věz, že konec devatenáctého, a zvláště pak století dvacáté, bude ve znamení exploze náruživosti a dojde k úplnému zničení morálky. Protože satan tehdy bude celkově panovat skrze zednářské sekty. Aby k tomu mohlo dojít, soustředí se zejména na děti. Běda dětem v těchto časech! Bude těžké přijmout svátost křtu i biřmování.” Dále hovoří o úsilí zničit svátost pokání, o zneuctění Nejsvětější svátosti oltářní nebo útoku na svátost manželství. Vlády řízené zednáři ustanoví nespravedlivé zákony s cílem zničit tuto svátost, což umožní nevázaný život v těžkém hříchu a tím také nárůst počtu narozených dětí v nelegálních svazcích mimo Církev. To se samozřejmě odrazí i na stavu Církve. “Křesťanský duch rychle upadne, drahocenné světlo víry pohasne do té míry, že nastane téměř úplné zkažení mravů. Následky nemorální výchovy se zanedlouho projeví a způsobí nedostatek kněžských i řeholních povolání.” Stejně jako v jiných proroctvích hovoří Matka Boží o pohoršeních, která budou přicházet skrze kněžský stav. A konečně jakožto nedostižný vzor čistoty upozorňuje, že “v onom nešťastném čase propukne nezastavitelná záplava nečistoty, která vžene zbytek lidí do hříchu a následně stáhne nesčetné lehkomyslné duše do věčného zavržení. Nebude možno nalézt nevinnost u dětí, ostýchavost u dívek. V těchto chvílích největších potřeb Církve ti, kdož mají mluvit, budou mlčet.”
K nejzávažnějšímu zjevení došlo zrána 2. února 1634. Matka Mariana dlela na modlitbách před svatostánkem a náhle zhaslo věčné světlo před oltářem. Když chtěla světlo opět zapálit, zjevila se Matka Boží a vyložila jí pět symbolických významů tohoto úkazu. Za prvé, vyjadřuje rozšíření herezí na konci devatenáctého a počátku dvacátého století, které způsobí, že v temnotě nemravnosti pohasne v duších cenné světlo víry. Za druhé, zhasnutí světla poukazuje na úpadek řeholních společenství, která budou v té době tonout ve zmatku. Mnoho povolání bude zmařeno špatnou formací. “Třetím důvodem, proč zhaslo světlo,” říká Matka Boží, “je atmosféra těchto časů prosycená duchem nečistoty, která jak ohavná povodeň zaplaví všechna veřejná místa do té míry, že stěží bude ještě nalézt panenskou duši. Čtvrtou příčinou jsou zednářské sekty, které se infiltrují do všech společenských vrstev a s ďábelskou vychytralostí rozšíří své bludy v rodinách, aby zničily především morálku dětí. V těchto nešťastných časech zlo udeří nebývalou silou na dětskou nevinnost. Následkem toho budou nová kněžská povolání ztracena.” A konečně pátým důvodem, proč zhasla lampa v klášteře, je lhostejnost vlivných osob Církve, které budou nečinně přihlížet jejímu rozkladu. “Nepoužijí ve shodě s Boží vůlí svou moc k válce se zlem či k obnově víry. A tak lidé postupně zlhostejní v prosbách k Bohu, přijmou ducha zla a poddají se dychtivě všem způsobům hříchu.” To, že tento postoj církevní hierarchie bude zdrojem trestů, které sešle Boží spravedlnost, je obsahem pozdějšího zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova matce Marianě. Stalo se tak v jejich posledních letech života, kdy často trpěla nemocemi a všechno své utrpení obětovala za Církev, především Církev dvacátého století.
Jakkoli se tyto vize dnešních časů mohou jevit beznadějnými, není tomu tak. Matka Boží též předpověděla, že malý počet věřících uchová poklad víry a že jistá řeholní společenství podepřou Církev během této hluboké krize. Nebeský Otec pak sešle Církvi preláta, jenž obnoví kněžského ducha. Matka Boží dokonce otevřeně hovoří o svém vítězství nad satanem, jak jej Bůh od věčnosti ustanovil: “Svrhnu pyšného, prokletého satana, rozdrtím ho svýma nohama a vhodím do pekelné propasti. Následkem toho bude svatá Církev i země zbavena jeho ukrutné tyranie.”
Vidíme, že Matka Boží vykresluje obraz současného světa i stav Církve. Sami jsme nyní svědky toho, jak se její proroctví naplnilo. Veškerá slova o tom, že lidstvo bylo vždy zkažené a že Církev je v krizi permanentně, dle mého názoru znevažují toto proroctví. Je třeba si uvědomit závažnost situace a už vůbec se nespokojit s pouhým přisvědčením, ano, vše se do posledního písmenka vyplnilo. Abychom však věděli, jak s tímto proroctvím prakticky naložit, musíme se znovu vrátit k některým jeho bodům.
Co vlastně Matka Boží zdůrazňuje? Ve své panenské čistotě varuje před mravním úpadkem, a jakožto matka má na zřeteli blaho svých dětí. Hovoří k nám jako ke svým dětem, ale současně hovoří o našich dětech. Není snad třeba líčit, jak je každodenní obyčejný život veden v neustálém střetu s nemorálností tohoto světa na všech úrovních. Nicméně tento stav bude nadále pokračovat, pokud se nepodaří před ní uchránit naše děti. To je velmi zodpovědná úloha katolických rodin, úloha rodičů, kteří se tak ocitají v první linií duchovní války, a to nejen za spásu svých dětí a blízkých, nýbrž i budoucích generací! Dnes zažíváme reálně a zcela konkrétně, jak sexualizovaná společnost útočí na nevinnost dětí, jelikož u dospělých osob ji lze už sotva nalézt. Nejspolehlivějším způsobem v tomto ohledu je plošné zavedení sexuální výchovy do škol. V této pasti uvíznou téměř všechny děti, neboť již několik století u nás platí povinná školní docházka. O tom, že tato sexuální výchova, tak jak je koncipována, pouze pošpiní nevinnost dětí už v útlém věku, není třeba diskutovat.
Důležité varování se týká lhostejnosti či otupělosti, s nimiž ruku v ruce kráčí vlažnost ve víře. Jistě je míněno obecně, přesto zůstaňme ještě u dětí. Děti, jak jsme viděli, jsou vtaženy do duchovní války. Avšak nejsou jen pouze pasivním terčem útoku, od jistého věku už mají povědomí o dobru a zlu i svobodnou vůli. Jednak je třeba je hájit a jednak rovněž duchovně formovat, neboť jsou též samy aktivními účastníky boje. Před nepřízněmi počasí nejlépe obstojí strom s hlubokými kořeny. Pokud katoličtí rodiče duchovně povedou své děti tak, že v nich vypěstují silného pravého katolického ducha, zmenšuje se pravděpodobnost, že je dnešní svět strhne s sebou do záhuby. Hovořím záměrně o křesťanském duchu, jelikož pouhé čtení katechismu nestačí. Děti asi nebudou tak často hájit články víry, jako spíš budou vystaveny nejrůznějším pokušením. Zde se není možné obejít bez cvičení v přiměřených sebezáporech v dovolených dobrech, a tím utužování ve ctnostech. Jakkoli však bude dítě odolávat tlaku ze strany spolužáků a kamarádů, pro něž bude při nejmenším podivínem, může podlehnout jinak. Mohou si k němu najít cestu lidé, kteří ve všech nekriticky spatřují bratry, nebo začne holdovat hrám na počítači, které mu poskytnou zdánlivě bezpečné útočiště. Je to však falešná útěcha či zábava, třebas mravně dovolená a nehříšná, neboť v posledku vede k otupělosti ducha. V takovém stavu se pak dítě snadno podřídí morálce světa.
Jistě každého po přečtení těchto řádků napadne, zda je to vše vůbec v omezených lidských silách rodičů. Ovšem že není. Bez Boží milosti nedokážeme nikdy nic. Kromě posilování ve svátostech nám však byla do rukou svěřena mocná zbraň pro tyto časy, a to přímo z rukou Matky Boží – svatý růženec. Matka Boží ve Fatimě nás na něj upomíná, a proto ji dennodenně v této modlitbě s důvěrou vzývejme o pomoc.
zdroj Proroctví Panny Marie z Quito pro dnešní časy

Zjavenia a proroctvá Najsvätejšej Panny Márie Dobrého diela v Quito

Najsvätejšia Matka sa niekoľkokrát zjavila predstavenej sestier Nepoškvrneného počatia v Quite, hlavnom meste Ekvádoru, matke Mariane Františke de Jesús Torres y Berriochoa (1563-1635). Historické pramene o týchto zjaveniach sa nám zachovali nasledujúcim spôsobom: z dôvodov tak neobvyklých udalostí duchovný vodca a tiež biskup v Quite ju žiadali v mene poslušnosti o spísanie vlastného životopisu. Tento text bol schválený biskupom Pedrom de Oviedo, desiatym biskupom ordinára v Quite. Po smrti matky Mariany jej spovedník a duchovný otec P. Michael Romero OFM spísal jej autobiografiu, spolu s životopismi všetkých spoluzakladateliek kláštora. Sú zachované vo veľkých matrikách pod titulom El Cuadernon. Na základe týchto faktov P. Manueal Souza Pereira, provinciál otcov františkánov v Quite, napísal roku 1790 knihu s názvom „Zázračný život matky Mariany de Jesús Torres, španielskej rehoľníčky, jednej zo zakladateliek Kráľovského kláštora Nepoškvrneného Počatia v meste sv. Františka de Quito.“

Toto dielo bolo preložené v roku 1988 do anglického jazyka Marian Therese Horvathovou, ktorá vo svojej knihe „Naša Pani Dobrého diela – proroctvo pre našu dobu“ opisuje zjavenie Matky Božej v Quite.

Vizionárka, Božia služobníčka Mariana de Jesús Torres

Mariana Františka sa narodila v Španielsku roku 1563 ako prvé dieťa v horlivej katolíckej rodine. Pre svoju hlbokú zbožnosť jej bolo dovolené ísť k prvému svätému prijímaniu už 8. decembra 1572, keď mala deväť rokov. Počas prijímania Mariana dostala milosť povolania a tiež vnútorné utvrdenie, že bude určená na misie. V roku 1577 opustila spolu so svojou tetou Máriou de Jesús Taboada a štyrmi ďalšími rehoľníčkami Španielsko, aby založili kláštor v hlavnom meste Ekvádoru. Tam začala svoj rehoľný život, ktorý prebiehal podľa vtedajších zvykov v atmosfére tvrdého umŕtvovanie. Matky zakladateľky boli priamo fascinované dokonalým zachovávaním rehoľných regulí aj cvičením sa v čnostiach. Mladé novicky spolu s inými sestrami ju zo žiarlivosti prenasledovali a šírili ohováranie a nactiutŕhanie. Dvakrát takmer zomrela, ale znovu sa vrátila k životu. Po smrti prvej matky predstavenej roka 1593 sa stala abatyšou. Bolo to v čase, keď v Quite vypukla revolúcia, ktorej vplyv mal doľahnúť aj na kláštorné poriadky.

Práve v ten čas istá rehoľná sestra menom La Capitana za pomoci niektorých duchovných vytvorila spis proti predstavenej a spolu s ďalšími sestrami sa domáhala zmiernenie rádových regulí a uvoľnenie od vedenia duchovných otcov františkánov, ktorých považovali za prehnane horlivých až necitlivých rehoľníkov. V tejto ťažkej situácii sa matka Mariana spoliehala na modlitbu, ktorá ju posilňovala. V tomto neutešenom čase prežíva prvé zjavenie Matky Božej, ktorá jej oznámila:

„Ja som María del Buen Suceso, Kráľovná neba i Zeme. Prišla som, aby som potešila tvoje utrápené srdce! Satan skúša zničiť Božie dielo, posluhuje si mojimi nevernými dcérami – no, nedosiahne ciele, pretože ja som Matkou Dobrého diela a chcem byť známa pod týmto menom pre zachovanie môjho kláštora i jeho obyvateľov!“

Krátko po tomto zjavení spoločenstvo vybralo novú predstavenú, pod ktorej vedením regule poriadku boli uvoľnené; prísne mlčanie bolo zrušené. Sestra Mariana skúšala presvedčiť novú predstavenú o nebezpečenstve plynúcom z takéhoto postupu, čo však vyvolalo u jej odporkýň ešte väčší hnev a nepriateľstvo. Nasledovalo ďalšie nenávistné ťaženie proti nej, a čo horšie, generálny vikár pristúpil aj na to, že sestru Marianu nechal uväzniť z dôvodov neposlušnosti. Dobré sestry, otrasené takou nespravodlivosťou ohromne trpeli a nakoniec, keď dali najavo svoj nesúhlas, bolo ich dvadsať päť uväznených taktiež. V priebehu nasledujúcich piatich rokov bola sestra Mariana trikrát na dlhší čas uväznená. V tej dobe dostala veľa zvláštnych milostí. Mala tiež vízie Matky Božej, ktorá jej ukázala budúcnosť kláštora a tiež Ekvádoru.

V jednom zo zjavení prikázala, aby bola zhotovená socha Matky Božej Dobrého diela a umiestnená na čestnom mieste kláštora, na znamenie toho, že ona je Pani tohto domu.

„Do mojej pravice dajte berlu opátky (pastorále) a tiež kľúče, ako symbol a znamenie toho, že kláštor je mojím vlastníctvom.“

Časom nová matka predstavená uznala nesprávnosť svojho postupu voči sestrám zakladateľkám, prepustila ich a rezignovala zo svojho úradu. Následne biskup v Quite nariadil vykonať vyšetrovanie vo veci žaloby proti sestrám. Keď sa ukázalo, že všetko vzniklo skrze ohováranie a lož, prikázal uväzniť hlavného aktéra všetkých zmätkov, sestru La Capitano. Tá však svoju vinu nepriznala, odmietla prijímať stravu a začala javiť známky pomätenosti. Vtedy žiadala matka Mariana biskupa o povolenie premiestniť rebelujúcu sestru do kláštornej nemocnice, kde sa o ňu sama starala, hoci výmenou za svoju vľúdnosť a lásku zakúsila len urážky a zlorečenie. V obavách o spásu tejto sestry prosila horlivo matka Mariana Pána Ježiša za záchranu jej duše. Vtedy dostala vnuknutie, že jej prosba bude vyslyšaná, ak dá súhlas, aby päť rokov duchovne prežila v utrpení pekelných trestov. Okamžite s touto ponukou súhlasila. Onedlho sa sestra La Capitana vrátila späť do normálneho života komunity. Vykonala generálnu spoveď a stala sa vzorom pokory a zbožnosti do konca svojho života. Zomrela za rok po smrti matky Mariany. Po dobu piatich rokov však matka Mariana musela plniť svoj obetný sľub, ku ktorému sa zaviazala. Denne zakúsila to, čo v pekle pociťujú duše zatratených. Boh, ktorého tak milovala, sa od nej odvrátil.

Vízie profanácie svätých sviatostí

Dňa 20. januára 1610 sa jej opäť zjavila Matka Božia a povedala okrem iného: „Vedz, že koniec devätnásteho, a zvlášť potom 20.storočia bude v znamení explózie náruživosti a dôjde k úplnému zničeniu morálky. Pretože satan vtedy bude celkovo panovať skrze slobodomurárske sekty. Aby k tomu mohlo dôjsť, sústredí sa najmä na deti. Beda deťom v týchto časoch! Bude ťažké prijať sviatosť krstu i birmovania. Podmanením si osôb, majúcich moc rozhodovania, bude diabol usilovať o zničenie sviatosti pokánia, a bohužiaľ rovnako tak i sviatosti Eucharistie. Ako veľmi ma zarmucuje, že tí musím oznámiť tieto tak ohavné svätokrádeže! Ako skrytú, tak i verejnú; páchanú so zámerom celkovej profanácie Najsvätejšej sviatosti oltárnej. V týchto časoch nepriatelia Ježiša Krista, zvedení diablom budú kradnúť z kostolov konsekrované hostie, aby znesvätili ich božskú podstatu. Môj Najsvätejší Syn vidí seba samého hodeného na zem a pošliapaného poškvrnenými nohami.“

Matka Božia ďalej hovorila o zľahčovaní sviatosti posledného pomazania, z dôvodu ktorého sa nedostane mnohým dušiam v rozhodujúcich okamihoch smrti potrebnej milosti a útechy. Sviatosť manželstva symbolizujúca zväzok Krista s jeho Cirkvou bude predmetom útokov a rafinovaného rozkladu v tom najhoršom zmysle slova. Slobodomurárstvo, ktoré v tomto čase bude riadiť vlády, ustanoví nespravodlivé zákony, majúce za cieľ zničiť túto sviatosť. To umožní každému viesť neviazaný život v ťažkom hriechu a zároveň spôsobí vzrast počtu detí narodených v nelegálnych zväzkoch mimo Cirkev. Kresťanský duch rýchlo upadne, drahocenné svetlo viery pohasne do tej miery, že nastane takmer úplné skazenie mravov. Následky nemorálnej výchovy sa onedlho prejavia a spôsobia nedostatok kňazských aj rehoľných povolaní. Sviatosť kňazstva bude zosmiešňovaná, hanobená a bude ňou pohŕdané. Diabol bude prenasledovať služobníkov Pána všemožným spôsobom a svojou ukrutnou a ľstivou prešibanosťou odvedie mnohých od zasväteného povolania. Demoralizovaní duchovní, ktorí pohoršia kresťanský ľud, vyvolajú nenávisť vlažných veriacich a tí spolu s nepriateľmi rímskej apoštolskej Cirkvi sa obrátia proti všetkým kňazom. Tento zdanlivý triumf satana spôsobí ohromné utrpenie dobrým pastierom Cirkvi. Okrem toho v onom nešťastnom čase prepukne nezastaviteľná záplava nečistoty, ktorá vženie zvyšok ľudí do hriechu a následne stiahne nespočetné ľahkomyseľné duše do večného zatratenie. Nebude možné nájsť nevinnosť u detí, ostýchavosť u dievčat. V týchto chvíľach najväčších potrieb Cirkvi tí, ktorí majú hovoriť, budú mlčať. Na konci zjavenia Matka Božia opäť prikázala zhotoviť sochu k jej cti.

Zázračná socha Matky Božej Dobrého diela

V roku 1607 pápež Pavol V. pomenoval Panna Dobrého diela zázračnú sochu, ktorú našli dvaja španielski bratia rádu najmenších bratov (paulínov), ktorý sa venuje službe chorým. Po smrti jeho zakladateľa brata Bernandina de Obregóna, bol za jeho nástupcu zvolený Gabriel de Fontaned. V sprievode Guillerma de Rigosa vyrazil nový superior do Ríma, aby pápeža požiadal o oficiálne schválenie svojho rádu. Keď prechádzali mestom Traigueras (v Katalánsku), zasiahla ich taká hrozná búrka, že sa obávali o svoj život. Vo svojom strachu sa modlili k Panne Márii prosiac o prístrešie a pomoc v núdzi. Vtedy uzreli jemné svetlo vo vzdialených horách, opustili cestu a vyliezli smerom k nemu. Našli jaskyňu, ktorá bola akoby z lešteného kameňa a s kvetinovou vôňou. V nej bola veľmi krásna socha Panny Márie, nesúca svojho božského Syna na svojej ľavej ruke, so žezlom v jej pravici a so vzácnou korunou na hlave. Šaty mala jednoduché, ale elegantné. Padli na kolená, aby si túto krásnu sochu uctili a premýšľali, ako sa mohla dostať na takéto vzdialené miesto. Ďalší deň cestovali do najbližších osád, aby to preskúmali. Žiadny z obyvateľov, dokonca ani tí najstarší, ktorí poznali históriu každého a všetkého v tejto oblasti, nikdy nepočuli o tejto jaskyni alebo soche. Tak sa bratia stali majiteľmi svätej sochy, ktorej ponúkli svoju najvrúcnejšiu vďaku a vyvolili si ju za svoju zvláštnu patrónku. S touto priateľskou a mocnou spoločníčkou pokračovali na svojej ceste do Ríma.

Keď tam prišli, Najvyššiemu Veľkňazovi povedali, čo sa stalo. Pápež Pavol V. nielen uznal nadprirodzenú povahu tohto objavu, ale po potvrdení nového rádu, vložil ho pod ochranu tej istej Panny Márie, ktorej dal meno Panna Dobrého diela. Sochu umiestnili v Kráľovskej nemocnici v Madride. Čoskoro sa preslávila početnými milosťami, ktoré prostredníctvom nej nebo zoslalo. V roku 1641 kráľ Filip III. nariadil postaviť nádhernú svätyňu na námestí Puerta del Sol v Madride. Keď sa s odstupom času úcta šírila, boli vytvorené kópie tejto sochy. Tie sa umiestňovali na rôznych miestach, niekedy aj s inými invokáciami. V súčasnej dobe existuje množstvo lokalít v Španielsku, kde sa uctieva tento obrázok: Orduña, La Puebla de Gordon, Tudela, Abla a iné.

Netrvalo dlho a táto invokácia sa cez oceán dostala aj do Nového sveta. Blahoslavená Panna uznala za hodné vyvoliť si kláštor Nepoškvrneného počatia v Quite a veľmi zvláštnym spôsobom v ňom našla záľubu. V zjavení matke Mariane de Jesus Torres sa jej zjavila Blahoslavená Panna a žiadala, aby socha, ktorá mala byť podľa nej vytvorená, sa uctievala pod menom Panna Mária Dobrého diela. Socha mala byť vytvorená podľa toho, čo videla počas zjavenia – s Ježiškom v ľavej ruke a berlou opátky a kľúčmi od kláštora v jej pravici. Mala byť umiestnená nad kreslom predstavenej na hornom chóre, pretože Ona túžila byť predstavenou kláštora až do konca čias. A tak sa Panna Dobrého diela z Quita zobrazuje s berlou v pravej ruke a nie so žezlom, aké drží v Madride.

Ihneď po zjavení prosila matka Mariana biskupa v Quite, aby čo najrýchlejšie zaujal stanovisko k prosbám Najsvätejšej Panny Márie. Po jeho súhlase poverila jej zhotovením umelca Francisca del Castilla, ktorý nielenže bol znamenitým rezbárom, ale aj človekom veľkých cností, spojených s hlbokou mariánskou úctou. Keď sa jeho práca chýlila ku koncu, zistil, že na to, aby namaľoval tvár Madony, potrebuje kvalitnejšie farby, ktoré možno zohnať len v Európe. Sľúbil navrátiť sa do Quita pred 16. januárom 1611 a dokončiť dielo. Avšak v noci pred jeho príchodom zistili v kláštore, že došlo k nevysvetliteľnému javu. Tvár sochy bola zázračným spôsobom už namaľovaná. Toho dňa zavčas rána prišli sestry na rannú modlitbu a s úžasom uzreli kaplnku naplnenú blankytne modrým svetlom vychádzajúcim zo sochy. Rezbár, ktorý sa dostavil, aby dokončil prácu, zaskočene zvolal: „Niečo tak prekrásneho nemohli stvoriť ruky smrteľníka – to je anjelské dielo!“ Francisco de Castillo pod prísahou potvrdil autentickosť zázraku. Pod výpoveďou, ktorú podpísal, je vidieť tiež podpis biskupa z Quita, ktorý zakrátko nariadil pripraviť sa skrze novénu na slávnosť. V nadšenej atmosfére 2. februára 1611 posvätil sochu Matky Božej Dobrého diela. V slávnostnej procesii ju vyniesli na chór kláštorného kostola a umiestnili na zvlášť zhotovenom tróne. Každý rok 2. februára je opäť v procesii prenášaná z chóru na hlavný oltár počas novény v sviatok Matky Božej Dobrého diela. V posledných rokoch vystavujú sochu tiež v priebehu mariánskeho mesiaca máj aj mesiaca svätého ruženca v októbri.

Hlavné zjavenie: Zhasnutie večného svetla a jeho význam

Koniec svojho života strávila matka Mariana v stálom umŕtvovaní a pokání. Chcela sa stať obeťou za 20. storočie, ako si to priala Panna Mária. Najzávažnejšie zjavenie mala zrána 2. februára 1634, kedy počas modlitby pred svätostánkom zhaslo náhle večné svetlo, ktoré svietilo pred oltárom. Keď ho chcela znovu zapáliť, zjavila sa jej Matka Božia a povedala: „Pripravuj svoju dušu, aby ešte čistejšia mohla vstúpiť do nebeskej radosti, k svojmu Pánovi. Ó, keby smrteľníci a zvlášť zbožné duše vedeli, čím je nebo a videnie Boha, žili by úplne inak; neodmietali by žiadnu obeť, len aby o túto možnosť neprišli.

Zhasnutie večného svetla, ktoré si videla, má viac významov:

Prvý z nich je, že na konci devätnásteho a začiatkom dvadsiateho storočia v krajinách, ktoré budú toho času už samostatnými štátmi, budú mať prevahu rôzne herézy. Vtedy pod ich vládou zhasne v dušiach cenné svetlo viery z dôvodu úplného zatmenia mravov. Nastanú veľké morálne i materiálne pohromy. Malá skupina ľudí, ktorá zachová poklad viery i cnosti, bude prežívať nevýslovné utrpenie a dlhé mučeníctvo. Aby vyslobodili ľud zo zajatia týchto heréz, tí, ktorých môj Najsvätejšej Syn povolal na vykonanie obnovy, potrebujú pevnú vôľu, vytrvalosť, odvahu a dôveru v Boha. Nadíde okamih, kedy sa všetko bude javiť ako stratené a prosby verných nevypočuté. Stane sa tak preto, aby bola preverená viera a dôvera spravodlivých. Potom nastane šťastný počiatok celkovej obrody.

Druhý význam zhasnutia svetla symbolizuje spoločenstvá, ktoré spustnú stratené v bezodnom oceáne horkosti a zmätkov, topiace sa v oných temných vodách nešťastia. Koľko naozajstných povolaní zostane zmarených zlou formáciou aj neschopnosťou duchovného vedenia!

Tretím dôvodom, prečo zhaslo večné svetlo, je atmosféra týchto časov presýtená duchom nečistoty, ktorá ako ohavná povodeň zaplaví všetky verejné miesta do tej miery, že ťažko bude ešte nájsť panenskú dušu.

Štvrtou príčinou sú slobodomurárske sekty, ktoré sa infiltrujú do všetkých spoločenských vrstiev a s diabolskou prefíkanosťou rozšíria svoje bludy v rodinách, aby zničili predovšetkým morálku. V týchto nešťastných časoch zlo udrie nebývalou silou na detskú nevinnosť. Následkom toho budú nové kňazské povolania stratené. Avšak aj vtedy sa nájdu rehoľné spoločnosti, ktoré podoprú Cirkev spolu so svätými kňazmi a všetkými krásnymi dušami, ktoré budú horlivo pracovať s nezištným zápalom na spáse duší. Bezbožní povedú proti nim urputný boj, zasypávajúc ich ohováraním, urážkami a sužovaním, so zámerom znechutiť ich a odvrátiť od plnenia ich predsavzatí. Oni ale ako pevné stĺpy, ktoré sa nepoddávajú, postavia sa tomu všetkému čelom v duchu pokory a obety, vyzbrojení mocou nekonečných zásluh môjho božského Syna, milujúceho ich nesmiernou láskou z hĺbky svojho Najsvätejšieho Srdca. Tak prenáramne bude Cirkev trpieť v tejto temnej noci, kedy bude chýbať prelát a otec bdejúci s láskou, miernosťou, silou i obozretnosťou a kedy mnohí urážajúc Ducha Svätého vystavia svoje duše veľkému nebezpečenstvu. Usilovne sa modli, volaj neúnavne a prelievaj neustále horké slzy v kútiku srdca a úpenlivo pros nášho nebeského Otca, aby z lásky k eucharistickému Srdcu môjho Najsvätejšieho Syna, pre Jeho najdrahšiu krv v hojnosti preliatu, ako aj hlbokú horkosť a bôľ jeho múk a smrti sa zľutoval nad svojimi služobníkmi, aby urobil koniec týmto strašným dňom a tiež aby zoslal Cirkvi preláta, ktorý obnoví kňazského ducha. Tohto milovaného syna môj Božský Syn aj ja vyzbrojíme osobitnou láskou a naplníme mimoriadnymi schopnosti: pokorou srdca, vnímavosťou pre Božie pokyny, silou k obrane práv Cirkvi, miernym a súcitným srdcom, aby sa ujal ako druhý Kristus veľkých i malých, nebude podceňovať ani tých najúbohejších, ktorí ho budú prosiť o svetlo aj radu v ich pochybách a ťažkostiach. Do jeho rúk bude vložená váha svätyne, aby všetko bolo urobené s tou poctou a mierou, aká len ku cti a chvále Bohu náleží. Pred príchodom tohto preláta stanú sa srdcia mnohých Bohu zasvätených osôb chladnými. Budú páchajú všemožné zločiny, prinášajúc so sebou všetky druhy trestov: kriminalitu, konflikty, apostázie, hlad i epidémie. To všetko sa pričiní o stratu nebývalého počtu duší. Skôr než sa rozoženú mračná, ktoré bránia Cirkvi tešiť sa z jasného dňa jej slobody, vypukne strašná vojna, v ktorej potečie krv verných i vlažných kňazov a rehoľníkov. Hrôza tejto noci vystúpi do tej miery, že ľudia budú v presvedčení, že moc zla dosiahla svoj triumf. Vtedy udrie moja hodina. Zvrhnem pyšného, prekliateho satana, rozdrvím ho svojimi nohami a vhodím do pekelnej priepasti. Následkom toho bude svätá Cirkev i zem zbavená jeho ukrutnej tyranie.

Piatym dôvodom, prečo zhasla lampa v kláštore, je to, že osoby majúce v Cirkvi vplyv sa budú s ľahostajnosťou pozerať na jej rozklad, prenasledovanie verných služobníkov a úspechy diabla. Nepoužijú v zhode s Božou vôľu svoju moc k vojne so zlom či obnove viery. A tak ľudia postupne zľahostajnejú v prosbách Boha, prijmú ducha zla a poddajú sa dychtivo všetkým spôsobom hriechu. Moja drahá dcéra, keby si musela žiť v tejto strašnej dobe, zomrela by si bolesťou, keď by si videla, ako sa napĺňa to, čo som ti zjavila. Avšak láska môjho Najsvätejšieho Syna k zemi je tak veľká, že chceme, aby tvoje obete a dobré skutky sa od tejto chvíle zaslúžili o skrátenie dĺžky tejto najtemnejšej katastrofy.

Zjavenie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o kríze v Cirkvi

V posledných desiatich mesiacoch života matka Mariana trpela stále častejšie chorobami . Bola vzorom pre celú spoločnosť, obetovala všetko svoje utrpenie za Cirkev, obzvlášť za Cirkev dvadsiateho storočia. Matka Božia sa jej zjavila ešte niekoľkokrát. Jedného dňa dostala milosť vízie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Bolo obtočený malými prenikavými tŕňmi, ktoré ho ukrutne zraňovali. Pán Ježiš vyložil ich význam: „Vedz, že tie tŕne znázorňujú ťažké aj ľahké hriechy mojich kňazov a rehoľníkov, ktorých povolávam zo sveta a privádzam do kláštorov. To ich nevďačnosť a ľahostajnosť tak nesmierne zraňuje moje Srdce. Prichádza doba, kedy moja náuka bude známa učeným aj prostým, bude sa písať veľa knižiek s duchovným obsahom, avšak praktizovať toto učenie a cnosť sa odhodlá len niekoľko duší. Svätci budú vzácnosťou. Preto moji kňazi a rehoľníci upadnú do úplnej ľahostajnosti. Ich ochabnutosť zahasí oheň Božej milosti. Toto počínanie nepredstaviteľne zraňuje moje milujúci Srdce, ako malé tŕne, ktoré vidíš. Vedz tiež, že Božia spravodlivosť zošle strašné tresty na celé národy, nielen za hriechy ľudí, ale predovšetkým za previnenie Mne zasvätených osôb. Keďže tí sú povolaní, aby skrze dokonalosť svojho stavu boli soľou zeme, majstrami pravdy, zadržiavajúce Boží hnev. Oni však odvrhujú svoje Bohom dané poslanie, ponižujú úrad, ktorý majú zastupovať do tej miery, že v očiach Božích ešte znásobujú tvrdosť trestov.

Posledné zjavenie Matky Božej Dobrého diela

V jednom z posledných zjavení 8. decembra 1634 predpovedala Panna Mária matke Mariane jej blízku smrť. Opäť s dôrazom hovorila, ako závažná je sviatosť Eucharistie aj spoveď, a tiež o veľkej zodpovednosti kňazov. Predpovedala rôzne udalosti, ktoré majú nastať v devätnástom storočí, hovorila tiež o úlohe kláštorov, v ktorých čistota a umŕtvovanie budú zachované: „Očistia onú atmosféru skazenú tými, ktorí sa oddajú najohyzdnejším hriechom a náruživosti.“ Na prosbu matky Mariany, aby jej meno zostalo zamlčané, Panna Mária odpovedala, že až po troch storočiach tajomného mlčania toto zjavenie a tiež jej meno bude znova odhalené. Nakoniec upozornila, že úcta k nej „bude obzvlášť v dvadsiatom storočí prinášať podivuhodné, skoré plody v duchovnej oblasti, lebo je Božou vôľou, aby sa zachovalo tvoje meno, ako aj tvoj život pre vek, kedy nastane všeobecné zničenie morálky a cenné svetlo viery takmer zhasne.“ Jedným z najpozoruhodnejších faktov jej života bol mysticko-fyzikálny jav: jej niekoľko úmrtí a oživení. Zdokumentované záznamy kláštornych a diecéznych archívov ukazujú, že táto skutočne svätá rehoľníčka zomrela trikrát. Jej prvá smrť nastala v roku 1582. Stála pred [Božou] súdnou stolicou, kde bola posúdená ako bez úhony a dostala na výber: zostať v nebeskej sláve v nebi alebo sa vrátiť na zem a trpieť ako zadosťučiňujúca obeta za hriechy 20. storočia. Ona si vybrala to druhé. Jej druhá smrť nastala na Veľký piatok 1588 po zjavení, kde sa jej premietali hrozné zneužívania a herézy, ktoré mali existovať v Cirkvi v našej dobe. Bola vzkriesená o dva dni neskôr počas rána Veľkonočnej nedele. Po prijatí sviatostí matka Mariana 16. januára 1635 zomrela. Okamžite nasledovali mnohé zázraky uskutočnené na jej príhovor. V roku 1906 v priebehu opráv kláštora bola otvorená jej rakva a v nej našli neporušené telo matky Mariany. Dnes sa uchováva na nižšom poschodí kláštorného konventu.

Pre tých, ktorí pochybujú o pravdivosti zjavení Panny Márie Dobrého diela a o nádhernom živote Božej služobníčky Matky Mariany de Jesus Torres, uvádzame výňatky z predslovu knihy „Prorocké posolstvo služobníčky Božej Matky Mariany Franciscy de Jesus Torres , ktorú napísal postulátor kauzy jej blahorečenia, Msgr. Luis E. Cadena a Almeida. Cieľom jeho práce je preukázať, že mnohé proroctvá Panny Márie k Matke Márii boli naplnené, dokonca aj do detailov. Kniha má IMPRIMATUR generálneho vikára arcidiecézy Gabriela Diaz Cueva.

The Prophecies of Our Lady of Good Success Approved by the Church

Uväznení na oceáne volali k Bohu o pomoc

Keď nemáme žiadnu modlitbu, žiadne želania, žiadne sily

One thought on “Zjavenia a proroctvá Najsvätejšej Panny Márie Dobrého diela v Quito”

Zjavenia a proroctvá Najsvätejšej Panny Márie Dobrého diela v Quito – Modlitba.sk
[url=gob150d818jevmqq191n4vb6t51t893ps.org]uzihmqrnrhf[/url]
azihmqrnrhf
zihmqrnrhf gob150d818jevmqq191n4vb6t51t893ps.org

PROROCTVO SV. NÍLA MYROTOČIVÉHO

ľudia tejto doby na nepoznanie. Keď sa priblíži doba Antikristovho príchodu, myseľ ľudí sa zatemní telesnými vášňami a zosilnie neprávosť (hriech).
Svet bude na nepoznanie. Ľudský zovňajšok sa zmení a nebude možné rozoznat’ mužov od žien pre nehanebnosť v obliekaní a účese. Títo ľudia sa Antikristovým klamaním stanú krutými a budú ako divá zver.

Viac tu: Proroctvo sv. Níla Myrotočivého :: Ježiš Mária

Viac tu – Obeta Mariany Torrés

Na počátku 17. století se zjevila Panna Maria v Ekvádore ako Panna Dobrého díla. Zjevení a uctívánie její zázračné sošky schvalovala Katolická církev od počátku.
Nejdůležitější proroctví Panny Marie Dobrého díla hovoří o celosvětové krizi v Církvi a ve společnosti, která měla začít v 19. století a rozšířit se během 20. století. Dňa 20. ledna 1610, v Quitu v Ekvádoru se Panna Maria zjevila řeholní matce Mariane de Jesus Torres s berlou v pravé ruce a svým božským Synem v levé, aby „všichni poznali, že jsem milosrdná a chápavá. Ať přijdou ke mně, protože já je povedu k Němu“. Řekla, že ve 20. století “ Satan bude téměř úplně vládnout prostřednictvím zednářských sekt. Aby dosáhl tuto obecnou zkaženost, zaměří se zejména na děti. Běda synům těch dob“.

Matka Mariana de Jesus Torres (1563-1635) byla španělskou sestrou řádu Neposkvrného Početí. Počet vizí a mystických omilostnění, které jí byly uděleny jako i zázraky, které se staly na její přímluvu, jsou nesčetné. V den jejího prvního sv. přijímání, když měla 9 let, se jí zjevila Panna Maria a řekla jí, že se stane řeholnicí Jejího Neposkvrněného početí v Novém světě. V roce 1577, ve věku pouze 13 let, Mariana v doprovodu rodiny opustila domov, aby založila větev Řádu Neposkvrněného početí Panny Marie v Ekvádoru.
V roce 1582, kdy se matka Mariana modlila před Nejsvětější svátostí, poprvé uviděla hereze, rouhání a nečistotu, které měly za trest zaplavit svět ve 20. století. Panna Maria se jí zeptala: „Má dcero, obětuješ se za obyvatele této doby?“ Matka Mariana

odpověděla: „Jsem ochotná.“

Od šoku, který utrpěla z vidění záplavy takové hrůzy naší doby, matka Mariana padla mrtvá.
Před Božím soudem jí byla dána možnost: buď zůstat v nebi nebo se vrátit do světa. Podle vzoru Panny Marie, která opustila slávu nebes, aby chránila své děti během těchto těžkých let Církve, matka Mariana se rozhodla vrátit se do života. (Druhá smrt a vzkříšení se udála na Velikonoční neděli v roce 1588.)
Panna Maria popsala zneužití, které mělo napadnout všechny svátosti: „Bude těžké přijmout svátost křtu a i biřmování.“ Varovala, že ďábel se bude vytrvale snažit zničit zpověď a svaté přijímání. Naříkala nad mnohými svatokrádežemi a zneužitími Nejsvětější svátosti, které měly nastat. Svátost pomazání se bude podceňovat a mnoho lidí zemře, aniž by ji dostalo.
svátosti manželství, která symbolizuje jednotu Krista s jeho Církví, řekla toto: „ zednáři, kteří budou tehdy u moci, budouvydávat hanebné zákony, aby odstranili tuto svátost a usnadnili všem život v hříchu.V tomto okamžiku nejvyšší nouze Církve, ti, kteří budou mít mluvit, budou mlčet.
Panna Maria matce Mariane řekla, že „duše, které zůstanou věrné v těchto těžkých časech, budou potřebovat velkou sílu vůle, stálost, heroickost a důvěru v Boha. Přijdou chvíle, kdy se vše bude zdát ztraceno a paralyzováno“, ale – Ona slibuje – právě to bude okamžik, kdy se začne „šťastný začátek celkové obnovy“. „Moje hodina přijde,“ předpověděla, „když úžasným způsobem svrhnu pyšného Satana, rozdrtím ho pod svýma nohama, uváži ho řetězem v pekelné propasti, takže Církev a zemi osvobodím od této kruté poroby.“

Mariana de Jesús Torres a proroctvá Panny Márie Dobrého diela z Quita

Dalo by sa skoro povedať, že ide o jedno zabudnuté zjavenie. Málokto si totiž pri vyslovení tohto pútnického miesta vybaví, komu a prečo sa Panna Mária zjavila. A hoci k zjaveniu došlo na prelome 16. a 17. storočia, ide o veľmi dôležité zjavenie zvlášť pre dnešnú dobu.

Píše sa rok 1577 a do Ekvádoru prichádza zo svojho rodného Španielska v sprievode svojej tety a zároveň matky predstavenej a ďalších štyroch sestier ešte len štrnásťročná rehoľníčka Mariana de Jesús Torres (1563-1635), aby v hlavnom meste Quito pomohla založiť kláštor svojho rádu, františkánskych terciáriek, sestier Nepoškvrneného počatia. Táto rehoľníčka nebola obyčajnou sestrou, ale bola omilostená mnohými mystickými darmi, nielen duchovnými, no aj materiálnymi. Na jej príhovor sa udialo mnoho zázrakov.

Narodila sa ako prvé dieťa Diega Cádiz a Marie Berriochoe Alvarez. V deň jej prvého svätého prijímania, vtedy mala 9 rokov, mala svoje prvé zjavenie Panny Márie, ktorá jej povedala, že je predurčená stať sa rehoľníčkou jej Nepoškvrneného počatia v Novom svete.

Mariana sa celkom trikrát stala predstavenou kláštora. Počas prvého funkčného obdobia sa proti nej dokonca vzbúrili vzdorujúce sestry, ktoré žiadali zmiernenie rádových pravidiel. Matku Marianu a španielsku Matku zakladateľku uvrhli do väzenia. Svätá rehoľníčka sa rozhodla toto príkorie znášať za obrátenie vodkyňu spupných sestier. Utrpenie pekelných múk, ktoré Pánovi ponúkla, trvalo päť rokov.

Jedným z najpozoruhodnejších “zázrakov” jej života boli jej úmrtia a následné vzkriesenie. Zdokumentované sú celkovo tri úmrtia. Jej prvá smrť nastala v roku 1582. Stála pred Božou súdnou stolicou, kde bola posúdená ako bez úhony a dostala na výber: zostať v nebeskej sláve v nebi, alebo sa vrátiť na zem a trpieť ako zmierna obeta za hriechy 20. storočia. Ona si vybrala to druhé.

Jej druhá smrť nastala na Veľký piatok 1588 po zjavení, kde sa jej premietali hrozné zneužívania a herézy, ktoré mali existovať v Cirkvi v našej dobe, opäť najmä v 20. storočí. Bola vzkriesená o dva dni neskôr, počas rána Veľkonočnej nedele.

Nakoniec zomrela 16. januára 1635. Okamžite nasledovali zázraky, uskutočnené na jej príhovor. Telo matky Mariany de Jesús Torres, spolu s ďalším neporušeným telom Matky zakladateľky, sa uchovávajú na nižšom poschodí kláštorného konventu. Matka Mariana ešte počas svojho života vo svojej skromnosti prosila Matku Božiu, aby jej meno zostalo v utajení. Blahoslavená Panna jej sľúbila, že až po troch storočiach bude mlčanie zrušené a s ním odhalené i jej posolstvo. Tak sa aj skutočne stalo.

Po smrti matky Mariany spísal jej spovedník a duchovný otec P. Michael Romero OFM jej životopis. Ten je spolu so životopismi všetkých spoluzakladateliek kláštora sestier Nepoškvrneného počatia v Quite zachovaný vo veľkých matrikách pod titulom El Cuadernon. Na základe týchto údajov napísal roku 1790 P. Manuel Souza Pereira, provinciál otcov františkánov v Quite, knihu o jej zázračnom živote. (Až oveľa neskôr, v roku 1988, bola preložená Marian Therese Horvat do angličtiny pod názvom “Naša Pani Dobrého diela – proroctvo pre našu dobu”.)

V roku 1906 pri prestavbe kláštora otvorili sarkofág, v ktorom bola matka Mariana v roku 1635 pochovaná, a jej telo bolo objavené úplne neporušené. Proces jej blahorečenia sa začal až v roku 1986, do tej doby bola ona sama a jej zjavené posolstvo Panny Márie známe iba v Ekvádore.

Po smrti zakladateľa rádu najmenších bratov Bernardina de Obregon v roku 1599 putoval jeho nástupca Gabriel de Fontaned spolu so spolubratom Guillermom de Rigose do Ríma, aby požiadali pápeža Pavla V. o oficiálne potvrdenie rádu. Keď prechádzali mestom Traigueras (v Katalánsku), zasiahla ich taká veľká búrka, že sa obávali o svoj život.

V strachu sa modlili k Panne Márii, prosili o prístrešie a pomoc v núdzi. Vtedy uvideli slabé svetlo vo vzdialených horách. Opustili cestu a vydali sa smerom k nemu. Našli jaskyňu, ktorá bola akoby z lešteného kameňa a šírila sa z nej kvetinová vôňa. Vnútri stála veľmi krásna socha Panny Márie, nesúca svojho božského Syna na svojej ľavej ruke, so žezlom v pravici a so vzácnou korunou na hlave. Šaty mala jednoduché, ale elegantné. Padli na kolená, aby si uctili Pannu Máriu a poďakovali jej za záchranu. Celú dobu premýšľali, ako sa mohla takáto socha dostať na také vzdialené miesto.

Ďalší deň cestovali do najbližších osád, aby sa popýtali po pôvod onej svätyne. Žiadny z obyvateľov, dokonca ani tí najstarší, ktorí poznali históriu každého a všetkého v tejto oblasti, nikdy nepočuli o tejto jaskyni, či soche.

Keď napokon dorazili do Ríma, rozprávali Svätému otcovi, čo sa stalo. Pápež Pavol V. nielen uznal nadprirodzenú povahu tohto objavu, ale po potvrdení nového rádu vložil ho pod ochranu tej istej Panny Márie, ktorej dal roku 1607 meno Panna Dobrého diela. Bratia umiestnili sochu v Kráľovskej nemocnici v Madride. Čoskoro sa preslávila početnými milosťami, ktoré jej prostredníctvom neba zoslalo.

V roku 1641 kráľ Filip IV. nariadil postaviť nádhernú svätyňu na námestí Puerta del Sol v Madride. Keď sa s odstupom času úcta šírila, boli vytvorené kópie tejto sochy. Tie sa umiestňovali na rôznych miestach, niekedy aj s inými invokáciami. V súčasnej dobe existuje množstvo lokalít v Španielsku, kde sa uctieva tento obrázok: Orduña, La Puebla de Gordon, Tudela, Abla a inde.

Bolo už len otázkou času, kedy sa úcta k Panne Dobrého diela dostane aj cez more do španielskych kolónií. Ale bola to samotná Panna Mária, ktorá si kláštor v Quite vybrala za miesto svojho zázračného zjavenia matke Mariane de Jesús Torres, v ktorom sa jej predstavila ako Panna Mária Dobrého diela.

Blahoslavená Panna ju požiadala, aby dala zhotoviť sochu, ktorá mala byť vytvorená podľa toho, čo videla počas zjavenia – Máriu s Ježiškom v ľavej ruke a berlou opátky a kľúčmi od kláštora v jej pravici. Mala byť umiestnená nad kreslom predstavenej na hornom chóre, pretože Panna Mária túžila byť predstavenou kláštora až do konca časov. A tak sa Panna Dobrého diela z Quita zobrazuje s berlou v pravej ruke a nie so žezlom, aké drží socha v Madride.

Ďalej povedala matke Mariane, že chce, aby ju poznali a milovali po celom svete, a že táto úcta sa začne šíriť až v 20. storočí. Tak sa v skutočnosti aj stalo. Ona túto úctu vyhradila pre tieto časy, pretože Cirkev bude natoľko zatiahnutá do bojov so zlom a bude tak veľmi trpieť, že iba Božia sila a láska Panny Márie ju zachová vo vernosti.

Mnohé z proroctiev Panny Márie Dobrého diela sa už splnilo. Predpovedala vyhlásenie dogiem Nepoškvrneného počatia Panny Márie a pápežskej neomylnosti, zasvätenie Ekvádora Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, mučenícke zavraždenie ekvádorského katolíckeho prezidenta slobodomurármi (prezident Gabriel García Moreno bol zavraždený v roku 1875) a mnohé iné veci, ktoré ešte len majú prísť.

Matke Mariane povedala, že v 20. storočí, “vzplanú vášne a nastane úplná skazenosť mravov, takže satan bude takmer úplne vládnuť prostredníctvom slobodomurárskych siekt. Aby dosiahol túto všeobecnú skazenosť, zameria sa najmä na deti. Beda synom tých čias.”

Panna Mária pokračovala popisom zneužitia, ktoré malo napadnúť všetky sviatosti: “Beda synom týchto časov, pretože bude ťažké prijať sviatosť krstu a tiež birmovania.” Varovala, že diabol sa bude vytrvalo snažiť zničiť spoveď a sväté prijímanie.

Nariekala nad mnohými svätokrádežami a zneužitím Najsvätejšej sviatosti, ktoré mali nastať. Sviatosť pomazania chorých sa bude podceňovať a mnoho ľudí zomrie bez toho, aby ju dostalo, a tak im bude odmietnutá pomoc, ktorú budú potrebovať pre tento “veľký skok z času do večnosti”. Posvätná sviatosť kňazstva bude vysmievaná, utláčaná a bude sa ňou pohŕdať.

Démon bude neustále pracovať na skaze klerikov a mnohých z nich sa mu pokaziť aj podarí. A títo “skazení kňazi, ktorí budú pohoršovať kresťanský ľud, budú podnecovať nenávisť zlých kresťanov a nepriatelia rímskokatolíckej apoštolskej cirkvi sa vrhnú na všetkých kňazov. Tento zdanlivý triumf satana prinesie dobrým pastierom Cirkvi obrovské milosti.”

O sviatosti manželstva, ktoré symbolizuje jednotu Krista s jeho Cirkvou, povedala toto: “Slobodomurári, ktorí budú v tú dobu pri moci, budú vydávať hanebné zákony, aby odstránili túto sviatosť a uľahčili všetkým život v hriechu. Kresťanský duch sa bude rýchlo rozkladať, drahocenné svetlo viery bude hasnúť, kým nedôjde do bodu, že bude takmer totálna a všeobecná skazenosť mravov. V týchto nešťastných časoch bude bezuzdný luxus, ktorý dobyje bezpočet frivolných duší, ktoré sa stratia. U detí takmer nebude možné nájsť nevinnosť, ani skromnosť u žien. V tomto okamihu najvyššej núdze Cirkvi tí, ktorí budú mať hovoriť, budú mlčať.”

K najzávažnejšiemu zjaveniu došlo zrána 2. februára 1634, teda skoro na sklonku Marianinho života. Matka Mariana prebývala na modlitbách pred svätostánkom a náhle zhaslo večné svetlo pred oltárom. Keď chcela svetlo opäť zapáliť, zjavila sa Matka Božia a vyložila jej päť symbolických významov tohto úkazu.

1. Vyjadruje rozšírenie heréz na konci 19. a začiatku 20. storočia, ktoré spôsobia, že v temnote nemravnosti pohasne v dušiach cenné svetlo viery.
2. Zhasnutie svetla poukazuje na úpadok rehoľných spoločenstiev, ktoré sa budú v tom čase topiť v zmätku. Mnoho povolaní bude zmarených zlou formáciou.
3. Tretím dôvodom, prečo zhaslo svetlo, hovorí Matka Božia, je atmosféra týchto časov, presýtená duchom nečistoty, ktorá ako ohavná povodeň zaplaví všetky verejné miesta do tej miery, že bude ťažko možné nájsť panenskú dušu.
4. Štvrtou príčinou sú slobodomurárske sekty, ktoré sa infiltrujú do všetkých spoločenských vrstiev a s diabolskou prefíkanosťou rozšíria svoje bludy v rodinách, aby zničili predovšetkým morálku detí. V týchto nešťastných časoch zlo udrie nebývalou silou na detskú nevinnosť. Následkom toho budú nové kňazské povolania stratené.
5. A napokon, piatym dôvodom, prečo zhasla lampa v kláštore, je ľahostajnosť vplyvných osôb Cirkvi, ktoré budú nečinne prizerať jej rozkladu. “Nepoužijú v zhode s Božou vôľou svoju moc k vojne so zlom, či k obnove viery. A tak ľudia postupne zľahostajnejú v prosbách k Bohu, prijmú ducha zla a poddajú sa dychtivo všetkým spôsobom hriechu.” To, že tento postoj cirkevnej hierarchie bude zdrojom trestov, ktoré zošle Božia spravodlivosť, je obsahom neskoršieho zjavenia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho matke Mariane.

Ďalej Panna Mária povedala, že duše, ktoré zostanú verné v týchto ťažkých časoch, budú potrebovať veľkú silu vôle, stálosť, heroickosť a dôveru v Boha.

Prídu chvíle, kedy sa všetko bude zdať stratené a paralyzované, ale – Panna Mária sľubuje – práve to bude okamih, kedy sa začne šťastný začiatok celkovej obnovy.

“Moja hodina príde,” predpovedala, “keď úžasným spôsobom zvrhnem pyšného satana, rozdrvím ho pod svojimi nohami, uviažem ho reťazou v pekelnej priepasti, takže Cirkev a zem oslobodím od tejto krutej poroby.”

Uznanie cirkevnými autoritami sa tomuto zjaveniu dostalo takmer okamžite. Samotnú sochu požehnal 2. februára 1611 biskup z Quita Salvador de Ribera. Úctu a zjavenie schvaľoval a presadzoval aj ďalší biskup Quita, Pedro de Oviedo, ktorý riadil diecézu od roku 1630 do roku 1646.

Hoci je posolstvo Panny Márie Dobrého diela priam smutné a vážne, obsahuje v sebe aj zdroj veľkej nádeje. Tým je sľub, ktorý v roku 1917 zopakovala vo Fatime: “Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.”

V posledných desiatich mesiacoch života matka Mariana trpela stále častejšie chorobami. Bola vzorom pre celú spoločnosť, obetovala všetko svoje utrpenie za Cirkev, obzvlášť za Cirkev dvadsiateho storočia. Matka Božia sa jej zjavila ešte niekoľkokrát. Jedného dňa dostala milosť vízie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Bolo ovinuté malými prenikavými tŕňmi, ktoré ho ukrutne zraňovali. Pán Ježiš vyložil ich význam: Vedz, že tie tŕne znázorňujú ťažké aj ľahké hriechy mojich kňazov a rehoľníkov, ktorých povolávam zo sveta a privádzam do kláštorov. To ich nevďačnosť a ľahostajnosť tak nesmierne zraňuje moje Srdce. Prichádza doba, kedy moja náuka bude známa učeným aj prostým, bude sa písať veľa knižiek s duchovným obsahom, avšak praktizovať toto učenie a cnosť sa odhodlá len niekoľko duší. Svätci budú vzácnosťou. Preto moji kňazi a rehoľníci upadnú do úplnej ľahostajnosti. Ich ochabnutosť zahasí oheň Božej milosti. Toto počínanie nepredstaviteľne zraňuje moje milujúce Srdce, ako malé tŕne, ktoré vidíš. Vedz tiež, že Božia spravodlivosť zošle strašné tresty na celé národy, nielen za hriechy ľudí, ale predovšetkým za previnenie Mne zasvätených osôb. Keďže tí sú povolaní, aby skrze dokonalosť svojho stavu boli soľou zeme, majstrami pravdy, zadržiavajúce Boží hnev. Oni však odvrhujú svoje Bohom dané poslanie, ponižujú úrad, ktorý majú zastupovať do tej miery, že v očiach Božích ešte znásobujú tvrdosť trestov.

Z rozhovoru s doktorom Mariánom T. Horvatom o zväzku II Obdivuhodného života matky Mariany

Študovali život a proroctvá Matky Mariany cirkevné autority? Pokiaľ ide o život Matky Mariany a proroctvá, ktoré dostala, na príkaz 10. biskupa Quita, strohého a učeného biskupa Pedra de Oviedo, Matka Mariana zaznamenala zjavenia, ktoré dostala z Neba, do autobiografie. Prelátka bola zasvätená do dôverného zaobchádzania s jej dušou a uvedomila si dôležitosť toho, aby mala o svojich mnohých zjaveniach a láskavosti trvalý záznam. P. Manuel Sousa Pereira využil túto autobiografiu a mnoho ďalších zdrojových dokumentov, ktoré boli strážené v archíve kláštora, keď v roku 1790 napísal Obdivuhodný život matky Mariany (dva zväzky).

Ako niekoľko rokov predpovedala Panna Mária, život a história Matky Mariany upadli do zabudnutia, hoci v kláštore prekvitala úcta k Panne Márii dobrého diela. Potom, 8. februára 1906, muselo byť telo matky Mariany premiestnené kvôli stavebnému projektu. Hrobku otvorili a jej telo našli neporušené a celé.

Záujem o jej život a slová sa oživil a zvýšil a v polovici 20. storočia začali malé skupiny osôb z iných krajín navštevovať kláštor a žiadať viac informácií o mníške, ktorej život je tak úzko prepojený so zázračnou sochou.

Začiatkom 80. rokov bola založená kňazská komisia, ktorá mala študovať život a diela Matky Mariany de Jesús Torres. Hlavným zdrojom tejto štúdie bola práve táto práca od Fr. Manuel Sousa Pereira, napísaný v roku 1790, teraz preložený do angličtiny a ponúkaný anglicky hovoriacemu svetu. Komisia vykonala dôkladné vyšetrovanie a pri všetkej starostlivosti, nestrannosti a apelácii na ortodoxiu vyhlásila, že tieto zdroje sú „autentické, nie falošne uvedené a hodné dôveryhodnosti“. V roku 1986 zahájil arcibiskup z Quita Antonio Gonzales kanonizačný proces pre Matku Marianu de Jesús Torres. Dnes teda máme spoľahlivé dôkazy – dokázané cirkevnou komisiou – o pravde zjavení.

Aké boli podľa vás najpôsobivejšie časti v tejto práci od Fr. Manuel Pereira?
Myslím si, že je to zjavenie z 2. februára 1634 (kapitola 14), v ktorom svetlo svätyne zhasína. Panna Mária potom Matke Mariane vysvetľuje, že to symbolizuje Cirkev v 20. storočí, a vysvetlila päť významov tohto symbolického aktu. Zhasnuté svetlo podľa slov Panny Márie predstavuje nasledujúce:

Po prvé, propagácia bludov v 19. a 20. storočí, ktoré by uhasili vzácne svetlo viery v dušiach;

Za druhé, veľká duchovná katastrofa v kláštore, a tým aj v celej Cirkvi;

Po tretie, obrovská nečistota, ktorá by nasýtila atmosféru. “Ako špinavý oceán zaplaví ulice, námestia a verejné miesta úžasnou slobodou,” povedala. “Na svete nebudú takmer žiadne panenské duše;”

Po štvrté, skazenosť v detskej nevinnosti a kríza v duchovenstve;

Piaty, laxnosť a nedbalosť bohatých, ktorí budú stáť bokom a budú svedkami útlaku Cirkvi, prenasledovaná cnosť a triumf zla bez použitia ich bohatstva na útok na zlo a obnovu viery.

V paradoxnom zmysle ponuré detaily tohto proroctva ponúkajú útechu a úľavu tým, ktorí uznávajú veľkú krízu v Cirkvi a spoločnosti našej doby. Poskytuje nám to útechu, keď vieme, že Panna Mária túto strašnú situáciu jasne predpovedala, že videla a vidí naše súčasné utrpenie a sľúbila, že nám pomôže vytrvať v boji, ak sa na ňu obrátime.

Je povzbudzujúce, keď vieme, že povedala, že tí, ktorí sú určení na obnovu, budú potrebovať veľkú silu vôle, stálosť, odvahu a dôveru v Boha. Keď to počúvame, dodáva nám to odvahu ísť vpred a zbystriť našu ostražitosť, aby sme boli hodní zaradiť sa medzi šťastný počet bojovníkov, ktorí uvidia deň jej prozreteľného zásahu a víťazstva.

Okrem pôsobivých proroctiev je v tomto diele o. Pereira, ktorý si zaslúži zmienku. Zdá sa, že tieto slová prenášajú po stáročia ducha náboženstva a zbožnosť minulých dní. Jeho opis udalostí nás pozýva vidieť svet očami viery, pochopiť dôležitosť rozlišovania nadprirodzeného vo veciach, ktoré sa dejú v našom každodennom živote.
P. Pereira, ktorý sám zomrel vo vôni svätosti, tiež zdôrazňuje mnoho dôležitých náboženských právd, ktoré progresivizmus dnes bagatelizuje alebo ukrýva: dôležitosť času, ktorý nám je daný v tomto živote na získanie neba, prísny účet, ktorý každý urobí za svoj život podľa svojho úsudku; dôležitosť nielen praktizovania cností, ale aj neumožnenia čo najmenšieho ústupku zlu alebo uvoľnenia dobrých zvykov a náboženských praktík. Ako poznamenal jeden čitateľ, je to kniha, ktorú by ste nemali iba čítať, ale mali by ste nad ňou meditovať.

Blahoslavená Matka Dobrého diela,
akú veľkú lásku si mala k svojej privilegovanej dcére a dôverníčke,
Božej služobnici, matke Mariane Francisca de Jesus Torres,
počas dní jej smrteľného života.

Teraz, na jej príhovor,
získaj od nás nášho Pána Ježiša Krista milosť, o ktorú ťa prosíme,
a mimoriadnu priazeň vidieť ju vyzdvihnutú k cti oltárov v nie príliš vzdialenej budúcnosti,
aby Cirkev mohla počítať s mocným príhovorom,
ktorý nás zachráni pred fyzickým, morálnym a sociálnym zlom,
ktoré nás ohrozujú, a privedú na pokraj zúfalstva.
Zachráň nás svojimi modlitbami a tvojou dlho osvedčenou láskou k svojim deťom,
ktoré sa k tebe utiekajú.

Otče náš, Zdravas, Mária, Sláva Otcu …

Naša Pani dobrého diela (Our Lady of Good Success)

Nikdy som nepočul o proroctve Panny Márie Dobrého diela. Je to nové zjavenie? Je schválené Cirkvou?

Nie je to nové zjavenie. Uskutočnilo sa na začiatku 17. storočia.
 Zjavenia Panny Márie Dobrého diela a uctievanie jej zázračnej sošky schvaľovala Katolícka cirkev od počiatku. Deviaty biskup Quita, Salvador de Ribera, v úradných dokumentoch svedčil o zázračnom dokončení sochy svätého Františka z Assisi a troch archanjelov – svätého Michala, svätého Gabriela a svätého Rafaela – a 2. februára 1611 predsedal slávnostnej posviacke Sochy v kostole kráľovského kláštora Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Túto úctu a zjavenia schvaľoval a presadzoval aj ďalší biskup Quita, Pedro de Oviedo, ktorý diecézu riadil od roku 1630 do roku 1646. Táto úcta sa teda teší podpore a schváleniu Cirkvi už od samého začiatku.

O čom hovoria tieto zjavenia?

Mnohé z proroctiev Panny Márie Dobrého diela sa už splnili. Predpovedala vyhlásenie dogiem Nepoškvrneného počatia Panny Márie a pápežskej neomylnosti, zasvätenie tejto krajiny Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, mučenícke zavraždenia katolíckeho prezidenta Ekvádoru slobodomurármi (prezident Gabriel García Moreno zavraždený v roku 1875) a mnohé ostatné veci, ktoré ešte len majú prísť. (Mons. Luis E. Cadena Y Almeida postulátor kauzy blahorečenia Božej služobnice Matky Mariany de Jesus Torres, napísal v španielčine knihu o mnohých prorockých posolstvách, ktoré sa už uskutočnili. Pani Horvathová ju preložila do angličtiny pod názvom „Our Lady of Good Success: Prophecies for Our Times“ (Naša Pani Dobrého diela: proroctvo pre našu dobu)

Najdôležitejšie proroctvo Panny Márie Dobrého diela však hovorí o celosvetovej kríze v Cirkvi a v spoločnosti, ktorá mala začať v 19. storočí a rozšíriť sa počas 20. storočia. Varovala, že počas tejto doby nastane takmer úplná skaza mravov a Satan bude takmer úplne vládnuť prostredníctvom slobodomurárskych siekt. V Katolíckej cirkvi sa budú znesväcovať a zneužívať sviatosti a svetlo viery v dušiach takmer úplne vyhasne. Počet skutočne zbožných duší sa zníži na malý počet a mnoho povolaní zahynie. Zavládne veľká nečistota a ľudia sa vôbec nebudú starať o duchovné záležitosti.

Kto bola Matka Mariana de Jesus Torres, sestra, ktorá mávala tieto zjavenia?

Matka Mariana de Jesus Torres (1563-1635) bola španielskou sestrou rádu Nepoškvrného Počatia, ktorá cestovala zo svojej krajiny do Nového sveta, aby pomohla založiť Kráľovský kláštor. Život matky Mariany bol naozaj mimoriadny. Počet vízií a mystických omilostení, ktoré jej boli udelené rovnako ako aj zázraky, ktoré sa stali na jej orodovanie, sú nespočetné. Za svojho života bola trikrát predstavenou kláštora. Počas svojho prvého funkčného obdobia predstavenej trpela prenasledovaním zo strany skupiny spurných mníšok, ktoré chceli voľnejšie pravidlá. Vzbura rástla a „neposlušné“ sestry dali matku Marianu a ďalšiu španielsku matku zakladateľku do kláštorného väzenia. Matka Mariana toto všetko prijala a súhlasila s podmienkou Nášho Pána, aby päť rokov trpela pekelnými mukami, aby sa tak dosiahlo obrátenie vodkyne týchto spurných sestier.

Jedným z najpozoruhodnejších faktov jej života bol mysticko-fyzikálny jav: jej niekoľko úmrtí a oživení. Zdokumentované záznamy kláštornych a diecéznych archívov ukazujú, že táto skutočne svätá rehoľníčka zomrela trikrát. Jej prvá smrť nastala v roku 1582. Stála pred [Božou] súdnou stolicou, kde bola posúdená ako bez úhony a dostala na výber: zostať v nebeskej sláve v nebi alebo sa vrátiť na zem a trpieť ako zadosťučiňujúca obeta za hriechy 20. storočia. Ona si vybrala to druhé. Jej druhá smrť nastala na Veľký piatok 1588 po zjavení, kde sa jej premietali hrozné zneužívania a herézy, ktoré mali existovať v Cirkvi v našej dobe. Bola vzkriesené o dva dni neskôr počas rána Veľkonočnej nedele. Nakoniec zomrela 16. januára 1635. Okamžite nasledovali zázraky vykonané na jej orodovanie.

Telo matky Mariany de Jesus Torres spolu s neporušeným telom ďalšej matky zakladateľky sa uchovávajú na nižšom poschodí kláštorného konventu. V roku 1906 pri prestavbe kláštora otvorili sarkofág, v ktorom bola pochovaná v roku 1635 a jej telo bolo objavené celé a neporušené. Dnes sa uchováva na nižšom poschodí kláštorného konventu.

Prečo som až do nedávna nepočul o týchto zjaveniach?

Môže sa zdať zvláštne, že takáto významná úcta bola tak dlho mimo Ekvádoru takmer neznáma. Ale na to existuje nadprirodzené vysvetlenie. Matka Božia viackrát matke Mariane povedala, že posolstvá sa stanú známymi až po troch storočiach tajomného mlčania. Panna Mária spojila šírenie tejto oddanosti so zázračnými a mimoriadnymi intervenciami, ktoré urobí pre obnovu Katolíckej cirkvi, keď bude kríza taká veľká, že sa takmer všetko bude zdať stratené. Naša Pani prisľúbila tiež veľa úspechov tým, ktorí sa k nej budú prostredníctvom tejto invokácie utiekať v týchto ťažkých časoch. A tak – veľmi zvláštnym spôsobom – je toto proroctvo určené pre naše dni.

Aký je pôvod invokácie?

V roku 1607 pápež Pavol V. pomenoval Panna Dobrého diela zázračnú sochu, ktorú našli dvaja španielski bratia rádu najmenších bratov (paulínov), ktorý sa venuje službe chorým. Po smrti jeho zakladateľa brata Bernandina de Obregóna, bol za jeho nástupcu zvolený Gabriel de Fontaned. V sprievode Guillerma de Rigosa vyrazil nový superior do Ríma, aby pápeža požiadal o oficiálne schválenie svojho rádu. Keď prechádzali mestom Traigueras (v Katalánsku), zasiahla ich taká hrozná búrka, že sa obávali o svoj život.

Vo svojom strachu sa modlili k Panne Márii prosiac o prístrešie a pomoc v núdzi. Vtedy uzreli jemné svetlo vo vzdialených horách, opustili cestu a vyliezli smerom k nemu. Našli jaskyňu, ktorá bola akoby z lešteného kameňa a s kvetinovou vôňou. V nej bola veľmi krásna socha Panny Márie, nesúca svojho božského Syna na svojej ľavej ruke, so žezlom v jej pravici a so vzácnou korunou na hlave. Šaty mala jednoduché, ale elegantné. Padli na kolená, aby si túto krásnu sochu uctili a premýšľali, ako sa mohla dostať na takéto vzdialené miesto.

Ďalší deň cestovali do najbližších osád, aby to preskúmali. Žiadny z obyvateľov, dokonca ani tí najstarší, ktorí poznali históriu každého a všetkého v tejto oblasti, nikdy nepočuli o tejto jaskyni alebo soche. Tak sa bratia stali majiteľmi svätej sochy, ktorej ponúkli svoju najvrúcnejšiu vďaku a vyvolili su ju za svoju zvláštnu patrónku. S touto priateľskou a mocnou spoločníčkou pokračovali na svojej ceste do Ríma.

Keď tam prišli, Najvyššiemu Veľkňazovi povedali, čo sa stalo. Pápež Pavol V. nielen uznal nadprirodzenú povahu tohto objavu, ale po potvrdení nového rádu, vložil ho pod ochranu tej istej Panny Márie, ktorej dal meno Panna Dobrého diela.

Sochu umiestnili v Kráľovskej nemocnici v Madride. Čoskoro sa preslávila početnými milosťami, ktoré prostredníctvom nej nebo zoslalo. V roku 1641 kráľ Filip III. nariadil postaviť nádhernú svätyňu na námestí Puerta del Sol v Madride. Keď sa s odstupom času úcta šírila, boli vytvorené kópie tejto sochy. Tie sa umiestňovali na rôznych miestach, niekedy aj s inými invokáciami. V súčasnej dobe existuje množstvo lokalít v Španielsku, kde sa uctieva tento obrázok: Orduña, La Puebla de Gordon, Tudela, Abla a iné.

Netrvalo dlho a táto invokácia sa cez oceán dostala aj do Nového sveta. Blahoslavená Panna uznala za hodné vyvoliť si kláštor Nepoškvrneného počatia v Quite a veľmi zvláštnym spôsobom v ňom našla záľubu. V zjavení matke Mariane de Jesus Torres sa jej zjavila Blahoslavená Panna a žiadala, aby socha, ktorá mala byť podľa nej vytvorená, sa uctievala pod menom [Panna Mária] Dobrého diela. [Socha] mala byť vytvorená podľa toho, čo videla počas zjavenia – s Ježiškom v ľavej ruke a berlou opátky a kľúčmi od kláštora v jej pravici. Mala byť umiestnená nad kreslom predstavenej na hornom chóre, pretože Ona túžila byť predstavenou kláštora až do konca čias. A tak sa Panna Dobrého diela z Quita zobrazuje s berlou v pravej ruke a nie so žezlom, aké drží v Madride.

Sestry z kláštora Nepoškvrneného počatia v Quita vždy prechovávali k svojej nebeskej predstavenej veľkú lásku. Sochu Panny Márie Dobrého diela ľuďia v Quite uctievali takmer tri storočia.

Ako sa táto úcta šíri v súčasnosti?

V súčasnej dobe sa toto zjavenie preslávilo ďaleko za hranicami Quita. Naša Pani dobrého diela povedala Matke Mariane, že chce, aby ju poznali a milovali po celom svete, a že táto úcta sa začne šíriť až v 20. storočí. Tak sa v skutočnosti aj stalo. Ona túto úctu vyhradila pre tieto časy, pretože Cirkev bude natoľko zatiahnutá do bojov a bude tak veľmi trpieť, že iba Božia sila a láska Panny Márie ju zachová vo vernosti.

Čo sa myslí pod slovami „dobrého diela“ (ang. „of Good succes“, dosl. dobrého úspechu)? V angličtine to môže budiť dojem, že (modliaca sa) osoba žiada o materiálny úspech.

Toto nie je obsah pojmu pôvodného španielskeho slova. Invokácia „dobrého diela“ odkazuje na šťastný vývoj Krista od Jeho počatia až po pôrod. Invokáciu „dobré dielo“ veriaci chápali v jej prvotnom význame ako jednoduchú prosbu o bezpečný pôrod. Toto sa ľahko rozšírilo aj na prosbu o príhovor Panny Márie a jej sprodredkovanie vo chvíľach osobných potrieb (choroba, cestovanie, manželstvo).

Výraz sa neskôr rozšíril ešte ďalej a chápal sa v zmysle dobrého diela či úspechu pri rôznych úlohách. Napríklad, jeho popularita v námorníckych oblastiach Katalánska, Gomerského ostrova a Granady naznačuje spojenie s námorným cestovaním. Námorníci žiadali Pannu Máriu o bezpečný návrat do prístavu. Rozšíreným významom môže byť tiež svätá smrť. Stručne povedané – „sucesso“, čo znamená úspech alebo šťastie sa vzťahuje na blahobyt a bezpečie, kde čisto ľudské prostriedky nenáchadzajú východisko.

Kedy sa dá vidieť zázračná soška Panny Márie Dobrého diela na verejnosti?

Zázračná soška Panny Márie Dobrého diela sa berie z horného chóru kláštora trikrát ročne a umiestňuje sa nad hlavným oltárom kláštorného kostola, aby si ju tak mohli uctiť ľudia z Quita. Na verejnosti ju možno vidieť v nasledujúcich časoch:

1. Počas deviatich dní novény na pamiatku sviatku Očisťovania Panny Márie (2. februára) – od 24. januára do 4. februára.

2. Počas mája.

3. Počas októbra.

Matka Mariana: Obeť za 20. storočie

Mariana Francisca sa narodil v Španielsku v provincii Viscaya v roku 1563, ako prvé dieťa rodičov Diega Cádiza a Marie Berriochoe Alvarezovej. V deň jej prvého svätého prijímania, keď mala 9 rokov, sa jej zjavila Panna Mária a povedal jej, že je predurčená stať sa rehoľníčkou Jej Nepoškvrneného počatia v Novom svete. V roku 1577, keď mala iba 13 rokov, Mariana v sprievode svojej tety, matky Marie de Jesus Taboada, a ďalších štyroch sestier opustila Španielsko, aby založila vetvu Rádu Nepoškvrneného počatia Panny Márie v San Francisco de Quito v Ekvádore.

V roku 1582, keď sa matka Mariana modlila pred Najsvätejšou sviatosťou, prvýkrát uvidela herézy, rúhanie a nečistotu, ktoré mali za trest zaplaviť svet v 20. storočí. Panna Mária sa jej spýtala: „Dcéra moja, obetuješ sa za obyvateľov tejto doby?“ Matka Mariana odpovedala: „Som ochotná.“ Od násilného šoku, ktorý utrpela z videnia toľkej hrôzy našej doby, matka Mariana padla mŕtva.

Historické a dokumentované dôkazy zaznamenávajú, že táto svätá rehoľníčka skutočne zomrela v roku 1582 a vstala z mŕtvych. Pred Božím súdom jej bola daná možnosť: buď mohla zostať v nebi alebo sa vrátiť do sveta. Podľa vzoru Panny Márie, ktorá opustila slávu nebies, aby chránila svoje deti počas týchto ťažkých prvých rokov rodiacej sa Cirkvi, matka Mariana sa rozhodla vrátiť sa do života, aby prienisla zadosťučinenie za veľké hriechy našej doby. (Druhá smrť a vzkriesenie sa udiala na Veľkonočnú nedeľu v roku 1588.)

Existencia pekla

Prvé Fatimské tajomstvo rozbilo mýtus a lož 20. storočia, že peklo neexistuje. Panna Mária 13. júla 1917 trom deťom vo veku 10, 8 a 7 rokov povedala „modlite sa, modlite sa veľmi veľa, pretože mnoho duší ide do pekla. Potom otvorila ruky a ukázala trom deťom dieru v krajine, akési miesto. Táto diera, povedala Lucia, bola ako more ohňa, v ktorom sme videli duše v tvare ľudí – mužov a žien, ktorí horeli, kričali a v zúfalstve plakali;“ Mária povedala deťom: „Videli ste peklo, kam idú hriešnici, ktorí nekonajú pokánie.“ Existencia pekla je rímskokatolícka dogma.

Počas svojho života matka Mariana prosila nášho Pána, aby zachránil dušu istej neposlušnej sestry v kláštore. Súhlasil s tým, ale aj tak bude treba, aby zostala v očistci až do konca sveta. Ako odčinenie za túto sestru musela matka Mariana 5 rokov pretrpieť na zemi bolesti pekla. Päť rokov trpela všetkými mukami zmyslov vyhradených pre duše na tomto hroznom mieste a najintenzívnejším utrpením bol pocit straty Boha.

Zdá sa jasné, že Panna Mária chcela, aby si ľudia 20. storočia uvedomili, že peklo existuje: je to miesto a nie je prázdne.

Rozpad morálky a mravov

Počas Hyacintinho pobytu v sirotinci Panny Márie Zázrakov v Lisabone v roku 1920 jej Panna Mária povedala „Hriechy, kvôli ktorým je v pekle najviac duší, sú hriechy tela.“ Dievčatko odhalilo aj iné proroctvo: „Prídu také spôsoby, ktoré budú veľmi urážať nášho Pána. Osoby, ktoré slúžia Bohu, by takéto spôsoby nemali nasledovať. Cirkev nemá módne spôsoby. Náš Pán je vždy rovnaký.“ Povedala, že hriechy nečistoty budú také veľké, že takmer nebude žiadnej panenskej duše. Povedala, že mnohé manželstvá nie sú dobré, že netešia nášho Pána a nie sú z Boha. A nakoniec Hyacinta neustále opakovala Lucii a matke Godinho: „Veľmi sa modlite za kňazov a rehoľníkov. Kňazi by mali byť čistí, veľmi čistí!“

Pred tromi storočiami, 20. januára 1610, v Quite v Ekvádora sa Panna Mária zjavila s berlou v pravej ruke a svojim božským Synom v ľavej, aby „všetci spoznali, že som milosrdná a chápavá. Nech prídu ku mne, pretože ja ich povediem k Nemu“. Matke Mariane povedala, že v 20. storočí, „vzplanú vášne a nastane úplná skazenosť mravov, takže Satan bude takmer úplne vládnuť prostredníctvom slobodomurárskych siekt. Aby dosiahol túto všeobecnú skazenosť, zameria sa najmä na deti. Beda synom tých čias“. Samozrejme, že hovorí o svetskej humanistickej revolúcii, o ktorej sa toľko popísalo, ako úplne napadla svetské i náboženské inštitúcie našej doby.

Panna Mária pokračovala opisom zneužitia, ktoré malo napadnúť všetky sviatosti: „Beda synom týchto časoch, pretože bude ťažké prijať sviatosť krstu a aj birmovanie.“ Varovala, že diabol sa bude vytrvalo snažiť zničiť spoveď a sväté prijímanie. Nariekala nad mnohými svätokrádežami a zneužitiami Najsvätejšej sviatosti, ktoré mali nastať. Sviatosť pomazania sa bude podceňovať a mnoho ľudí zomrie bez toho, aby ju dostalo, a tak im bude odmietnutá pomoc, ktorú budú potrebovať na tento „veľký skok z času do večnosti“.

Posvätná sviatosť kňazstva bude vysmiata, utláčaná a bude sa ňou pohŕdať. Démon bude neustále pracovať na skaze klerikov a mnohých z nich sa mu skaziť aj podarí. A títo „skazení kňazi, ktorí budú pohoršovať kresťanský ľud, budú podnecovať nenávisť zlých kresťanov a nepriatelia Rímskokatolíckej apoštolskej cirkvi sa vrhnú na všetkých kňazov. Tento zdanlivý triumf satana prinesie dobrým pastierom Cirkvi obrovské milosti.

O sviatosti manželstva, ktorá symbolizuje jednotu Krista s jeho Cirkvou, povedala toto: „Slobodomurári, ktorí budú vtedy pri moci, budú vydávať hanebné zákony, aby odstránili túto sviatosť a uľahčili všetkým život v hriechu. Kresťanský duch sa bude rýchlo rozkladať, drahocenné svetlo viery bude hasnúť, až kým nedôjde do bodu, že bude takmer totálna a všeobecná skazenosť mravov. V týchto nešťastných časoch bude bezuzdný luxus, ktorý dobyje nespočetné množstvo frivolných duší, ktoré sa stratia. U detí sa takmer nebude dať nájsť nevinnosť, ani skromnosť u žien. V tomto okamihu najvyššej núdze Cirkvi, tí, ktorí budú mať hovoriť, budú mlčať.“

Panna Mária matke Mariane, rehoľnici Nepoškvrneného Počatia, ktorá dostávala zjavenia, povedala, že duše, ktoré zostanú verné v týchto ťažkých časoch, budú potrebovať veľkú silu vôle, stálosť, heroickosť a dôveru v Boha. Prídu chvíle, keď sa všetko bude zdať stratené a paralyzované, ale – Ona sľubuje – práve to bude okamih, keď sa začne „šťastný začiatok celkovej obnovy“. „Moja hodina príde,“ predpovedala, „keď úžasným spôsobom zvrhnem pyšného Satana, rozdrvím ho pod svojimi nohami, uviažem ho reťazou v pekelnej priepasti, takže Cirkev a krajinu oslobodím od tejto krutej poroby.
A hoci je posolstvo Panny Márie Dobrého diela celkom smutné a vážne, obsahuje v sebe i zdroj veľkej nádeje. Tým je sľub, ktorý v roku 1917 Panna Mária zopakovala vo Fatime: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

One comment on “Mimoriadne a významné Zjavenia Panny Márie Dobrej zvesti v Quite v Ekvádore o posledných časoch- reholníčke Mariane de Jesús Torres

  1. Spätné upozornenie: *KAUZA: “Zjavenia v Quite” | Causes-kauzy-civilné a náboženské

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

Informácia

This entry was posted on 12 marca, 2023 by in ZJAVENIA Svätých.

Diskusné FÓRUM

marec 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Najlepšie články a strany

Aktuality – NEWS – správy – novinky

Kúpiť knihu: Modlitby ku Kristovej Krvi

Kúpiť knihu: Ničivá sila okultizmu

Kúpiť knihu Zjavenia sv. Brigity Švédskej

Nový pápež – František – “Peter Rímsky”

NEOMYLNOSŤ pápeža

BREVIÁR – Liturgia Hodín – ŽALTÁR

ZJAVENIA Panny Márie (MEDJUGORJE)

HRIECHY-OKULTIZMUS

LÁSKA-VZŤAHY-SEXUALITA

EKUMENIZMUS – “Aby všetci boli jedno…”

Ó Srdcia lásky! Ó Srdcia navždy spojené v láske! Dajte mi schopnosť stále vás milovať a pomáhajte mi, aby som mohol naučiť druhých milovať Vás. Ó Ježíšu, vezmi moje úbohé, zraněné srdce k sebe a nevracaj mi ho, pokiaľ sa nestane planúcim ohňom Tvojej lásky. Viem, že si nezaslúžím byť pri Tebe, ale vezmi ma k sebe a posväť ma v plameňoch svojej lásky. Vezmi mě k sebe a nalož se mnou, ako sa Ti v Tvojej dobrote páči, veď Tebe úatrím. Amen. Ó Ježiš, čistá Láska, svätá Láska! Prebodni ma svojimi šípmi a nechaj stekať moju krv do rán Nepoškvrneného Srdca Tvojej Svätej Matky. Ó Nepoškvrnené Srdce, Srdce Matky, zjednoť ma s Najsvätějším Srdcom Tvojho Syna. Ó Srdcia lásky, dajte svetu život a spásu, slávu a lásku! Amen. Ó Ježíš! Ó Maria! Vy ste srdcia lásky. Milujem vás. Vezmite ma k sebe. Vám patrí moja úplná oddanosť.Amen. Ó Srdcia lásky! Vezmite ma k sebe. Vám patrí moja úplná oddanosť. Amen.